Національна безпека України і гуманітарні загрози державі

30 травня громадське-політичне об’єднання “Україньська альтернатива” провело прес-конференцію на тему “Національна безпека України і гуманітарні загрози державі”. В обговоренні прийняли участь: Павло Мовчан, співголова всеукраїньського громадско-політичного об’єднання “Українська альтернатива”, Георгій Філіпчук, виконавчий директор всеукраїньського громадско-політичного об’єднання “Українська альтернатива”, голова партії “ТРИБУНАЛ” Олександр Семенко, голова партії “Патріот” Микола Голомша та Оксана Белякова, політолог . Зокрема, присутні окреслили основні виклики та загрози подальшого нехтування таким важливим питанням, як демографія. Найбільш актуальними демографічними пробле­мами сучасної України є погіршання здоров’я і зумовлений цим високий рівень передчасної смертності та прогресуюче по­старіння населення. Звичайно, частина чинників, що зумовили негативні демографічні зміни, дісталася нам у спадок від радян­ського суспільства, далися взнаки проблеми перехідного періоду та зміни соціального ладу. Однак і через два десятиріччя існування незалежної України висока пе­редчасна смертність визначає розрив у тривалості життя україн­ців і мешканців країн ЄС, адже в Україні, як і у колишніх країнах колишнього соціалістичного табору, рівні передчасної смертності є більш ніж у два рази вищими, ніж у країнах: ЄС (порівняно з “старими” членами ЄС, такими як Швеція, навіть майже вчетве­ро)! А, наприклад, за рівнем передчасної смертності від інфекційних захворювань Україна перевищує показники ЄС майже у 10 разів (понад двох третин смертей припадає на чоловіків). Якщо ж про­аналізувати відмінності смертності до досягнення 65 років порівня­но з країнами Європи за статтю, виявляється, що ступінь перева­жання цього показника для українських чоловіків є вищим, ніж для жінок. При цьому і тривалість здорового життя в Україні набагато менша, ніж у розвинутих країнах. Причинами втрати здоров’я, зростання смертності та зниження очікуваної тривалості життя в Україні Стратегією демографічного розвитку в період до 2015 р. визнано низький рівень життя і не­сприятливі умови життєдіяльності значної частин и населення, низь­ку ефективність існуючої системи охорони здоров’я, поширеність шкідливих звичок та нехтування нормами здорового способу жит­тя. Підкреслимо, що всі вищеназвані детермінанти відносять до таких, чию несприятливу дію можна і потрібно мінімізувати адек­ватними і раціональними управлінськими втручаннями. Досвід європейських країн свідчить про наявність можли­востей впливу на демографічну ситуацію за допомогою заходів державної політики, однак потрібно пам’ятати, що у різних со­ціальних умовах одні й ті самі заходи можуть мати різні ефекти. Таким чином, не існує універсальних рецептів, кожна країна має діяти виходячи з національних особливостей, щоб створити пере­думови для призупинення несприятливих демографічних тен­денцій, зниження масштабів людських втрат, запобігання по­дальшій деформації віко-статевої структури. За влучним висло­вом академіка О.О.Богомольця, довгий і продуктивний людський вік життя досягається “розумним управлінням своїм життям”. Так само це стосується й існування держави…  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Наверх