Статут

завантажити СТАТУТ 

 

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

І З’їздом політичної партії «ТРИБУНАЛ»

 

Протокол № 1

від «03» червня 2016 р.

    

СТАТУТ  політичної партії «ТРИБУНАЛ»

 

 

РОЗДІЛ I.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Правові основи діяльності Партії

 1. Політична партія «ТРИБУНАЛ» (далі – Партія) є добровільним об’єднанням громадян, які поділяють мету діяльності Партії, визнають її Статут, підтримують Програму Партії та сприяють її реалізації.
 2. Партія поширює свою діяльність на всю територію України та діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про політичні партії в Україні», чинного законодавства України, цього Статуту та Програми Партії.
 3. Партія діє на засадах добровільності, рівноправності, взаємоповаги її членів, колегіальності керівництва, дотримання партійної дисципліни і демократії, самоврядування, законності та гласності.
 4. Партія має статус юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, має печатку з власним найменуванням, штампи, бланки, партійну символіку та інші необхідні реквізити, зразки яких затверджуються відповідно до цього Статуту. Символіка Партії реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 5. Партія для здійснення своїх статутних завдань має право на власне рухоме та нерухоме майно, кошти, обладнання, транспорт, інші засоби, набуття яких не забороняється законами України, для чого відкриває рахунки в державних і комерційних установах банків України, може набувати майнові і немайнові права, бути позивачем і відповідачем в органах судової влади, а також мати інші права та обов’язки відповідно до чинного законодавства України.
 6. Повна назва: політична партія «ТРИБУНАЛ».
 7. Скорочена назва: Партія «ТРИБУНАЛ».
 8. Керівні органи Партії знаходяться у місті Києві.

 

 

РОЗДІЛ II.
МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

Стаття 2. Мета та завдання Партії

 1. Головною метою Партії є: участь у розбудові вільного, демократичного, правового, громадянського суспільства, забезпечення високих суспільних, соціальних та економічних стандартів життя громадян України.
 2. Для досягнення своєї мети Партія вирішуватиме такі завдання:
 • розбудова громадянського суспільства на засадах справедливості, моралі, чесності і взаєморозуміння та реалізація принципів прямої відповідальності влади перед громадянами;
 • пошук шляхів і запровадження ефективних механізмів громадського контролю відповідності прийнятих рішеньорганамидержавноївлади та органами місцевогосамоврядування інтересам населення України;
 • сприяння створенню ефективних регулятивних механізмів в підприємництві в інтересах малого та середнього підприємництва, становлення середнього класу суспільства;
 • формування громадської думки відповідно до основних положень Програми Партії, доведення її до відома широкої громадськості, органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • участь Партії у формуванні органів державної влади, органів місцевого самоврядування з метою реалізації Програми Партії;
 • сприяння утвердженню України як незалежної демократичної держави, в якій буде збережено та примножено неоціненні духовні та культурні скарби народу України, де кожний громадянин міг би реалізувати свій потенціал і своє право на гідне життя;
 • сприяння зміцненню авторитету Української держави на міжнародній арені.

 

Стаття 3. Види діяльності Партії

 1. З метою реалізації Програми та виконання статутних завдань Партія в порядку, що не суперечить законодавству України, здійснює такі види діяльності:
 • вільно провадить свою діяльність у межах, передбачених Конституцією України та чинним законодавством України;
 • бере участь у суспільно-політичній діяльності, проводить політичні та громадські заходи;
 • домагається утвердження і забезпечення в Україні прав і свобод людини, визначених Конституцією України;
 • розповсюджує ідеї громадянського суспільства та розвитку принципів самоврядування відповідно до чинного законодавства України;
 • у різних формах розповсюджує (в тому числі шляхом реалізації власних друкованих видань) інформацію про свою діяльність, про ставлення до влади та до політичних проблем, а також висловлює свою політичну позицію з будь-яких питань державного і суспільного життя шляхом оприлюднення її у засобах масової інформації;
 • реалізує соціально-економічні, освітні, правові, культурні, спортивні, інформаційні цільові проекти і програми, що відповідають основним засадам діяльності Партії;
 • створює і готує партійний кадровий резерв для висунення на посади в керівні органи Партії, її організацій, веде навчання активу і членів Партії;
 • проводить роботу із молоддю, залучає її до участі у здійсненні молодіжної політики Партії, сприяє формуванню молодої зміни політично активних громадян, які поділяють ідеологію Партії;
 • проводить проектну роботу із молодіжними та спортивними громадськими організаціями України щодо пропагування здорового способу життя серед молодого покоління та населення в цілому;
 • ідейно, організаційно та матеріально підтримує молодіжні, жіночі та інші об’єднання громадян, надає допомогу в їх створенні та діяльності;
 • бере участь у виборах Президента України, народних депутатів України, органів місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб у порядку, встановленому відповідними законами України, в організації проведення всеукраїнського та місцевих референдумів;
 • вивчає, аналізує та узагальнює інтереси, потреби і настрої громадян України, здійснює опитування громадян, пропонує форми реалізації пропозицій населення;
 • бере участь в обговоренні дій і рішень органів влади, дає оцінку цим рішенням і діям, використовуючи для цього державні та недержавні засоби масової інформації в порядку, встановленому законом;
 • засновує видавництва, інформаційні агентства, поліграфічні підприємства, засоби масової інформації;
 • проводить громадсько-політичні заходи, що спрямовані на виконання статутних завдань Партії;
 • встановлює зв’язки, підтримує відносини та співпрацює з політичними партіями, громадськими організаціями, іншими добровільними об’єднаннями громадян, діяльність яких не суперечить статутним завданням, програмним цілям та принципам Партії;
 • встановлює і підтримує звязки із політичними партіями, громадськими організаціями інших держав, міжнародними організаціями, укладає угоди про співпрацю та здійснює інші заходи;
 • створює умови для розвитку та зміцнення міжнаціональних відносин, прагне дотримання політичних, економічних, соціальних та інших прав і свобод людини;
 • представляє і захищає свої законні інтереси, а також законні інтереси своїх членів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
 • бере участь у політичній діяльності, проводить масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, марші, пікетування тощо) відповідно до чинного законодавства України;
 • виступає учасником цивільно-правових відносин;
 • займається благодійництвом.

 

РОЗДІЛ III.
ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ

Стаття 4. Членство в Партії та його обмеження

 1. Членом Партії може бути громадянин України, який відповідно до Конституції України має право голосу на виборах, визнає та дотримується Статуту та Програми Партії, своєю діяльністю сприяє досягненню мети і здійсненню завдань Партії та не є членом будь-якої іншої політичної партії.
 2. Членами Партії не можуть бути судді; прокурори; поліцейські; співробітники Служби безпеки України; військовослужбовці; працівники органів доходів і зборів; персонал Державної кримінально-виконавчої служби України; працівники Національного антикорупційного бюро України; державні службовці у випадках, передбачених Законом України «Про державну службу», щодо членства яких у політичних партіях встановлено обмеження Конституцією та законами України.
 3. 3. Членство в Партії є добровільним та індивідуальним.
 4. Членство в Партії є фіксованим, що забезпечується системою партійного обліку та засвідчується партійним членським квитком, зразок якого затверджується Президією Центральної Ради Партії.
 5. Облік членів Партії ведеться на всіх структурних рівнях Партії на основі Єдиного реєстру членів Партії. Порядок ведення Єдиного реєстру членів Партії встановлює Президія Центральної Ради Партії.
 6. Члени Партії сплачують членські внески. Розмір та порядок сплати членських внесків встановлюється Президією Центральної Ради Партії.

 

Стаття 5. Права членів Партії

 1. Права членів Партії реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.
 2. Член Партії має право:
 • брати участь у статутній діяльності Партії;
 • отримати захист своїх прав, честі й гідності з боку Партії;
 • подавати пропозиції до керівних органів Партії, пов’язані з діяльністю Партії;
 • безпосередньо брати участь у виробленні та реалізації партійної політики;
 • вільно висловлювати свої погляди та обговорювати будь-які питання партійного життя;
 • пропонувати кандидатури, обирати та бути обраним до будь-якого виборного органу Партії, а також в інший спосіб брати участь в управлінні справами Партії в порядку, визначеному цим Статутом;
 • подавати пропозиції до керівних органів Партії щодо кандидатур для висування їх від імені Партії до органів державної влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів;
 • отримувати інформацію з питань діяльності Партії;
 • у разі незгоди з рішенням будь-якого органу або посадової особи Партії оскаржувати це рішення до керівних або контрольно-ревізійних органів Партії;
 • оскаржувати рішення чи дії щодо індивідуального членства як до керівних органів Партії вищого рівня, так і до контрольно-ревізійних органів Партії;
 • припинити членство в Партії за власним бажанням у порядку, передбаченому Статутом Партії.
 1. Член Партії, обраний до її керівного чи контрольно-ревізійного органу має право за власним бажанням вийти зі складу відповідного органу на підставі письмової заяви без втрати членства в Партії.
 2. Статутні органи, посадові особи Партії в межах повноважень, визначених цим Статутом, зобов’язані розглянути заяви, звернення та скарги членів Партії не пізніше ніж у тридцятиденний строк після їх отримання та надати заявникам мотивовану відповідь.

 

Стаття 6. Обов’язки членів Партії

 1. Обов’язки членів Партії реалізуються в порядку, визначеному цим Статутом.
 2. Член Партії зобов’язаний:
 • дотримуватися положень і вимог Статуту Партії;
 • всебічно сприяти та брати безпосередню участь у реалізації Програми Партії;
 • перебувати на обліку в Партії;
 • сприяти поширенню ідей та світогляду Партії;
 • особистовиконувати таактивносприятивтіленню в життя рішенькерівнихорганівПартії;
 • брати участь у здійсненні статутних завдань та заходах Партії;
 • надавати всебічну допомогу та сприяти перемозі на виборах народних депутатів України, депутатів місцевих рад і Президента України, кандидатам, які висунуті або підтримуються Партією;
 • дбати про зміцнення впливу та авторитету Партії;
 • дотримуватися норм моралі та етики;
 • не вчинятидій, що дискредитують Партію;
 • призупинити членство в Партії на період перебування на посадах або службі, які, відповідно до законодавства є несумісними із членством у політичних партіях;
 • сплачувати членські внески.

 

Стаття 7. Порядок набуття членства в Партії

 1. Членство в Партії набувається через участь в Установчому З’їзді (Конференції) Партії або шляхом вступу до Партії.
 2. Членами Партії з часу її утворення є учасники Установчого З’їзду (Конференції) Партії, якщо на них не поширюються обмеження, передбачені пунктом 2 статті 4 цього Статуту.
 3. Вступ до Партії здійснюється на підставі особистої письмової заяви, що подається до первинного осередку Партії, Ради організації Партії, Центральної Ради Партії, Президії Центральної Ради Партії за особистої присутності та за наявності письмової роекомендації не менше як від одного члена партії.
 4. Рішення щодо прийняття в члени Партії ухвалюють Збори первинного осередку Партії, Рада відповідної організації Партії, Центральна Рада Партії, Президія Центральної Ради Партії у присутності особи, яка вступає до Партії.
 5. Член Партії, який дає рекомендацію для вступу до Партії, несе політичну відповідальність перед Партією за особу, яку рекомендує.

 

Стаття 8. Зупинення та припинення членства в Партії

 1. Член Партії, який призначений на посаду або вступив на службу, несумісну відповідно до Конституції та законів України із членством у політичних партіях, зупиняє своє членство в Партії на час перебування на відповідній посаді або службі шляхом подання відповідної письмової заяви до будь якої організації Партії.
 2. Після звільнення з відповідної посади або служби членство в Партії поновлюється шляхом подання письмової заяви до будь якої організації Партії.
 3. Припинення членства в Партії відбувається:
 • за власним бажанням;
 • у разі втрати (припинення) громадянства України;
 • у разі визнання особи недієздатною або обмеженою у дієздатності;
 • у разі набуття членства в іншій політичній партії;
 • внаслідок відмови від перереєстрації у встановлений строк;
 • внаслідок виключення з Партії;
 • у разі припинення діяльності Партії;
 • у разі смерті.
 1. Припинення членства в Партії за власним бажанням здійснюється шляхом подання відповідної письмової заяви до Центрального виконавчого комітету Партії через будь яку організацію Партії.
 2. Припинення членства в Партії настає автоматично внаслідок втрати громадянства України, набуття членства в іншій політичній партії або у разі виникнення інших обставин, передбачених законодавством України.
 3. Припинення членства в Партії припиняє членство у статутних органах Партії, до складу яких цю особу було обрано, а також є підставою для звільнення з посади у виконавчих органах, на яку цю особу було призначено.
 4. Припинення членства в Партії настає з часу реєстрації заяви про відмову у перереєстрації або з часу закінчення перереєстрації.

 

Стаття 9. Перереєстрація членів Партії

 1. За рішенням керівних органів Партії може проводитися перереєстрація членів Партії в окремих організаціях Партії. Строки проведення перереєстрації визначаються тим самим рішенням.
 2. Перереєстрація відбувається за особистої участі членів Партії на зборах первинних осередків Партії чи організацій Партії, засіданнях Рад організацій Партії. Порядок проведення перереєстрації визначає Президія Центральної Ради Партії.
 3. Особа, членство в Партії якої припинено внаслідок непроходження перереєстрації у встановлений строк, за наявності поважних причин має право звернутися до Центральної Ради Партії, Президії Центральної Ради Партії з клопотанням щодо поновлення в Партії протягом трьох місяців з дня закінчення перереєстрації.

 

Стаття 10. Партійні заохочення та стягнення

 1. До члена Партії можуть бути застосовані партійні заохочення та стягнення.
 2. Члени Партії за зразкове виконання та сумлінне ставлення до покладених на них обов’язків, ініціативу у розбудові партійних структур, високу активність та творчий підхід у роботі – отримують партійні заохочення.

 

 1. Видами партійного заохочення є:
 • нагородження партійною відзнакою;
 • нагородження Почесною грамотою Партії;
 • нагородження цінним подарунком або грошовою винагородою;
 • оголошення Подяки.
 1. Повноваження керівних органів Партії щодо заохочення та порядок заохочення визначаються Президією Центральної Ради Партії.
 2. Член Партії за порушення Статуту Партії, невиконання партійних рішень, завданням своєю діяльністю шкоди репутації Партії притягується до партійної відповідальності у вигляді партійного стягнення.
 3. Видами партійного стягнення є:
 • публічне обговорення вчинку на зборах, конференціях, засіданнях керівних органів Партії, керівних органів відповідної організації Партії, на зборах первинного осередку Партії;
 • оголошення попередження;
 • оголошення догани;
 • виключення з Партії.
 1. Рішення щодо застосування партійного стягнення до члена Партії приймається більшістю голосів присутніх на відповідних зборах первинного осередку Партії, Конференції (Зборах), засіданні керівного органу організації Партії вищого рівня або Центральної Ради Партії.
 2. Рішення щодо виключення з Партії приймається двома третинами голосів присутніх на відповідних зборах первинного осередку Партії, Конференції (Зборах) чи засіданні керівного органу організації Партії вищого рівня або керівного органу Партії.
 3. Рішення щодо притягнення до партійної відповідальності члена Партії, який є членом керівного органу Партії або організації Партії, приймається керівним органом Партії, членом якого він є або керівним органом Партії вищого рівня.
 4. У разі входження члена Партії до складу декількох керівних органів Партії рішення про притягнення його до партійної відповідальності приймає керівний орган Партії вищого рівня.
 5. Член Партії, притягнутий до партійної відповідальності, має право протягом 30 (тридцяти) днів з дня прийняття рішення подати апеляційну скаргу до керівного органу Партії вищого рівня.
 6. Рішення щодо виключення з Партії набуває чинності зі спливом строку, встановленого для його оскарження або після ухвалення рішення керівним органом організації Партії вищого рівня або Центральною Радою Партії.

 

 1. Особа, виключена з членів Партії, за ініціативою Партії, може бути знову прийнята в члени Партії, лише після ухвалення відповідного рішення органом, який виключав з Партії, або органом організації Партії вищого рівня.

 

Стаття 11. Прихильники Партії

 1. Прихильники Партії не є членами Партії.
 2. Прихильниками Партії визнаються громадяни України, які підтримують програмні цілі та практичні дії Партії, надають їй будь-яке сприяння, що не суперечить чинному законодавству і цьому Статуту. Прихильниками Партії можуть бути громадяни, які тимчасово зупинили членство в Партії на підставах, зазначених у пункті 1 статті 8 цього Статуту.
 3. Прихильники Партії, висунуті від Партії на виборні посади до органів місцевого самоврядування, мають право на підтримку Партії у проведенні їхніх виборчих кампаній.
 4. Особливості статусу прихильника Партії та організація роботи з ними визначається Президією Центральної Ради Партії.

РОЗДІЛ IV.
СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ. СТАТУТНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ, ОРГАНІЗАЦІЙ ПАРТІЇ ТА ПЕРВИННИХ ОСЕРЕДКІВ ПАРТІЇ

Стаття 12. Принципи побудови структури Партії

 1. Структура Партії будується за територіальним принципом згідно з адміністративно-територіальним устроєм України та з урахуванням виборчого законодавства і складається з первинних осередків Партії, організацій Партії, керівних та центральних органів Партії.

Організаціями Партії є: місцеві та територіальні організації Партії.

 1. 2.Первинні осередки Партії можуть створюватися на підприємствах, в установах і організаціях, а також за місцем проживання, роботи членів Партії.

Первинні осередки Партії не можуть створюватися і діяти в органах виконавчої та судової влади, виконавчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та в інших державних установах і організаціях.

Первинні осередки Партії підпорядковуються відповідним організаціям Партії до складу яких вони входять.

 1. Місцевими організаціями Партії є: міські, районні, районні в містах, селищні та сільські організації Партії, що утворені та діють у межах міста, району, району в місті, селища і села.
 2. Територіальними організаціями Партії є:
 • обласні організації Партії, що утворені та діють у межах області;
 • Кримська республіканська – утворена і діє у межах Автономної Республіки Крим;
 • Київська та Севастопольська міські організації Партії.

 

Стаття 13. Статутні органи Партії, організацій Партії та первинних осередків Партії

 1. Статутними органами Партії та організацій Партії є:
 • керівні органи;
 • виконавчі органи;
 • контрольно-ревізійні органи.
 1. До керівних органів Партії, організацій Партії та первинних осередків Партії належать:

1) Керівні органи Партії:

 • З’їзд Партії;
 • Центральна Рада Партії;
 • Президія Центральної Ради Партії.

2) Керівні органи організацій Партії:

 • Конференція (Збори);
 • Рада;
 • Президія Ради (у разі її створення).

3) Керівні органи первинних осередків Партії:

 • Збори;
 • Рада (у разі її створення).
 1. До виконавчих органів Партії належать:
 • Центральний виконавчий комітет Партії;
 • виконавчі комітети територіальних організацій Партії;
 • виконавчі комітети місцевих організацій Партії (у разі їх створення).
 1. До контрольно-ревізійних органів Партії належать:
 • Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії;
 • контрольно-ревізійні комісії організацій Партії.

 

Стаття 14. Організаційні засади діяльності Партії, організацій Партії, первинних осередків Партії, статутних органів та їхніх посадових осіб

 1. Діяльність Партії, організацій Партії, первинних осередків Партії та статутних органів базується на таких організаційних засадах:
 • дотримання Програми та Статуту Партії, зокрема встановлених Статутом порядку звітності, періодичності обрання керівних органів організацій Партії, первинних осередків Партії та їхніх посадових осіб;
 • дотримання принципів демократії, колегіальності та відкритості під час ухвалення рішень;
 • доведення рішень керівних і центральних органів Партії до всіх організацій Партії та первинних осередків Партії;
 • обов’язкового виконання всіма організаціями Партії та первинними осередками Партії рішень керівних і центральних органів Партії та керівних органів вищого рівня з програмних та статутних питань ухвалених відповідно до Статуту;
 • Центральні керівні органи та керівні органи організацій Партії вищого рівня мають право скасовувати рішення, заяви та звернення керівних органів нижчого рівня та первинних осередків Партії, ухвалені із порушенням Статуту, а також ті рішення і розпорядження, заяви та звернення, що не відповідають Програмі Партії, рішенням керівних і центральних органів Партії та керівних органів організацій Партії вищого рівня або не належать до компетенції керівних органів і посадових осіб організацій Партії нижчого рівня або первинних осередків Партії.

 

РОЗДІЛ V.
ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ПАРТІЇ,
ПЕРВИННИХ ОСЕРЕДКІВ ПАРТІЇ ТА ЇХ ДІЯЛЬНІСТЬ

Стаття 15. Організаційні засади діяльності організацій Партії та первинних осередків Партії

 1. Організації Партії та первинні осередки Партії створюються і діють відповідно до засад, визначених цим Статутом.
 2. Організації Партії та первинні осередки Партії можуть створюватися і діяти за адміністративно-територіальним принципом.
 3. В окремій адміністративно-територіальній одиниці України може створюватися лише одна організація Партії відповідного рівня, що діє на всій території цієї адміністративно-територіальної одиниці. Назва організації Партії поряд із назвою Партії містить назву адміністративно-територіальної одиниці, на території якої організація створена.
 4. Кількість первинних осередків Партії, що можуть бути створені в межах окремої адміністративно-територіальної одиниці, не обмежується.
 5. Кожна організація Партії веде облік усіх організацій Партії та первинних осередків Партії, що входять до її складу.
 6. Оригінали реєстраційних документів організацій Партії зберігаються в Центральному виконавчому комітеті Партії.
 7. Для організацій Партії і первинних осередків Партії керівні та центральні органи Партії, а також керівні органи організацій Партії, до складу яких ці організації Партії та первинні осередки Партії безпосередньо входять, є керівними органами вищого рівня.

Стаття 16. Порядок створення та діяльність територіальної організації Партії

 1. Територіальна організація Партії створюється на установчій Конференції (Зборах) і набуває статусу організації Партії після визнання її Президією Центральної Ради Партії і реєстрації в установленому законодавством порядку.
 2. Територіальна організація Партії може набувати статусу юридичної особи після погодження та ухвалення відповідного рішення Президією Центральної Ради Партії.
 3. До складу територіальної організації Партії входять усі місцеві організації Партії та первинні осередки Партії, що діють у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.
 4. Територіальна організація Партії веде облік усіх організацій Партії та первинних осередків Партії, що входять до її складу.
 5. Територіальна організація Партії веде облік членів Партії, які стоять на партійному обліку в первинних осередках Партії та місцевих організаціях Партії, що входять до її складу.

 

Стаття 17. Порядок створення та діяльність місцевої організації Партії.

 1. Місцева організація Партії створюється на установчій Конференції (Зборах) і набуває статусу організації Партії за погодженням із Президією Центральної Ради Партії після визнання її Радою організації Партії вищого рівня та реєстрації в установленому законодавством порядку.
 2. Місцева організація Партії не є юридичною особою.
 3. До складу місцевої організації Партії входять усі місцеві організації Партії нижчого рівня та первинні осередки Партії, що входять до її складу та діють у відповідній адміністративно-територіальній одиниці.
 4. Місцева організація Партії веде облік усіх місцевих організацій Партії нижчого рівня та первинних осередків Партії, що входять до її складу.
 5. Місцева організація Партії веде облік членів Партії, які стоять на партійному обліку в місцевих організаціях нижчого рівня та первинних осередках Партії, що входять до її складу.

 

Стаття 18. Порядок створення та діяльність первинного осередку Партії

 1. Первинний осередок Партії створюється рішенням установчих Зборів членів партії з власної ініціативи на основі вільного волевиявлення, за наявності не менше ніж трьох осіб і набуває статусу первинного осередку Партії після його визнання Радою відповідної територіальної організації Партії.
 2. Первинний осередок Партії не є юридичною особою.
 3. Первинні осередки Партії легалізують свою діяльність шляхом письмового повідомлення про утворення до відповідного центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань у 10-денний строк з часу їхнього утворення. Про своє утворення первинні осередки Партії у вказаний строк мають також повідомити відповідні місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
 4. Первинний осередок Партії веде облік своїх членів.

 

 

РОЗДІЛ VI.
КЕРІВНІ ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ПЕРВИННИХ ОСЕРЕДКІВ ПАРТІЇ

Стаття 19. Керівні органи первинного осередку Партії

 1. Керівними органами первинного осередку Партії є:
 • Збори;
 • Рада (у разі її створення).
 1. Після спливу строку повноважень керівних органів первинного осередку Партії, вони продовжують здійснювати свої повноваження, визначені цим Статутом, до проведення наступних Зборів або Ради (у разі її створення) відповідного первинного осередку Партії.

 

Стаття 20. Збори первинного осередку Партії

 1. Збори первинного осередку Партії скликаються:
 • за рішенням Ради первинного осередку Партії (у разі її створення);
 • за рішенням Голови первинного осередку Партії;
 • на вимогу не менш ніж третини членів Партії, які перебувають на обліку в первинному осередку Партії.
 1. Збори первинного осередку Партії можуть бути скликані також за рішенням Ради організації Партії, до складу якої входить первинний осередок Партії, за рішенням керівного або центрального органу Партії.
 2. Збори первинного осередку Партії скликаються за необхідності, але не рідше одного разу на два роки.
 3. Збори первинного осередку Партії є чинними за умови участі у них більш ніж половини від кількості його членів.
 4. Рішення Зборів ухвалюються більшістю голосів присутніх членів первинного осередку Партії.
 5. Збори первинного осередку Партії:
 • визначають напрями діяльності первинного осередку Партії;
 • обирають Голову первинного осередку Партії за пропозицією Голови відповідної організації Партії до складу якої цей первинний осередок безпосередньо входить та строком не більше ніж на два роки;
 • обирають заступника Голови первинного осередку Партії за пропозицією Голови первинного осередку Партії строком не більше ніж на два роки;
 • заслуховують звіт Голови первинного осередку Партії;
 • ухвалюють рішення щодо утворення Ради первинного осередку Партії та у разі її утворення – обирають її склад строком не більше ніж на два роки;
 • приймають до Партії нових членів;
 • мають право ініціювати питання про виключення з членів Партії тих громадян, які перебувають на обліку в первинному осередку Партії;
 • обирають делегатів на Конференцію організації Партії, до складу якої входить первинний осередок Партії;
 • можуть вносити кандидатури для розгляду Конференцією організації Партії для обрання делегатами Конференції організації Партії вищого рівня;
 • можуть вносити пропозиції щодо кандидатур до складу керівних та контрольно-ревізійних органів Партії усіх рівнів;
 • можуть вносити пропозиції щодо висунення і підтримки кандидатів на місцевих виборах.
 1. Поточні питання діяльності первинного осередку Партії вирішує Голова, заступник Голови та Рада первинного осередку Партії (у разі її створення).

 

Стаття 21. Рада первинного осередку Партії

 1. Вищим керівним органом первинного осередку Партії у період між Зборами є Рада первинного осередку Партії (у разі її створення), що обирається Зборами строком не більше ніж на два роки.
 2. До складу Ради первинного осередку Партії за посадою входять:
 • Голова первинного осередку Партії;
 • заступник Голови первинного осередку Партії;
 1. 3. Інші члени Ради первинного осередку Партії обираються Зборами. Кількість виборних членів Ради первинного осередку Партії визначається Зборами.
 2. Рада первинного осередку Партії проводить засідання у разі необхідності, але не рідше одного разу на два роки.
 3. Засідання Ради первинного осередку Партії (у разі її створення) скликаються:
 • за рішенням Голови первинного осередку Партії;
 • Головою первинного осередку Партії на вимогу не менше третини членів Ради первинного осередку Партії;
 • за рішенням Ради організації Партії вищого рівня, за рішенням керівного або центрального органу Партії.
 1. Засідання Ради первинного осередку Партії є правомочним за умови участі в ньому більше половини від кількісного складу Ради.
 2. Вибуття окремих членів Ради первинного осередку Партії з її складу має наслідком відповідне зменшення її кількісного складу.
 3. Рішення Ради первинного осередку Партії ухвалюються більшістю від кількості учасників засідання – членів Ради.
 4. У засіданні Ради первинного осередку Партії можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени Центральних керівних, виконавчих та контрольно-ревізійних органів Партії та організацій Партії вищого рівня.
 5. Рада первинного осередку Партії:
 • скликає Збори первинного осередку Партії;
 • у період між Зборами визначає плани діяльності первинного осередку Партії;
 • за дорученням Зборів здійснює окремі повноваження Зборів;
 • здійснює політику Партії на території своєї відповідальності у межах завдань, визначених для первинного осередку Партії керівними органами організації Партії, до складу якої входить первинний осередок Партії;
 • приймає до Партії нових членів;
 • має право ініціювати питання щодо виключення з Партії членів Партії, які перебувають на обліку у відповідному первинному осередку Партії;
 • має право скасовувати розпорядження, заяви та звернення Голови первинного осередку Партії у випадках, які суперечать організаційним засадам, передбачених пунктом 1 статті 14 цього Статуту;
 • може вносити на Збори кандидатури делегатів Конференції організації Партії вищого рівня;
 • може вносити на Збори пропозиції щодо кандидатур до складу керівних та контрольно-ревізійних органів вищого рівня;
 • може вносити на Збори пропозиції щодо висунення і підтримки кандидатів на місцевих виборах.
 1. У своїй діяльності Рада первинного осередку Партії керується Програмою та Статутом Партії, рішеннями керівних і центральних органів Партії та керівних органів організацій Партії вищого рівня, рішеннями Зборів первинного осередку Партії.

 

Стаття 22. Посадові особи первинного осередку Партії

 1. Посадовими особами первинного осередку Партії є:
 • Голова первинного осередку Партії;
 • заступник Голови первинного осередку Партії.
 1. Голова первинного осередку Партії:
 • здійснює загальне керівництво первинним осередком Партії;
 • несе персональну відповідальність за забезпечення роботи відповідного первинного осередку Партії;
 • розробляє плани роботи первинного осередку Партії та організовує їхне виконання;
 • без довіреності представляє відповідний первинний осередок Партії у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями і іншими юридичними особами, незалежно від форм власності, підпорядкування та фізичними особами;
 • розподіляє та покладає обов’язки на заступника Голови первинногно осередку Партії;

 

 • організовує виконання рішень Зборів первинного осередку Партії, керівних органів організацій Партії вищого рівня та керівних органів Партії;
 • скликає Збори первинного осередку Партії (у разі відсутності Ради) та головує на зборах первинного осередку Партії, підписує їхні рішення та протоколи;
 • звітує про свою діяльність на Зборах первинного осередку Партії;
 • має право підпису документів від імені первинного осередку Партії.
 1. Заступник Голови первинного осередку Партії виконує свої функції згідно із затвердженим розподілом обов’язків. За письмовим дорученням Голови первинного осередку Партії заступник Голови первинного осередку Партії виконує обов’язки Голови первинного осередку Партії або їхню частину.

 

 

РОЗДІЛ VII.
КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЙ ПАРТІЇ,
ЇХ КЕРІВНІ ПОСАДОВІ ОСОБИ

Стаття 23. Конференція (Збори) організації Партії

 1. Вищим керівним органом організації Партії є її Конференція (Збори).
 2. Конференція (Збори) організації Партії скликаються не рідше ніж один раз на чотири роки.
 3. Конференція (Збори) організації Партії скликаються:
 • Радою відповідної організації Партії;
 • Головою організації Партії на вимогу не менше третини організацій Партії (первинних осередків Партії), які мають право обирати делегатів на Конференцію;
 • Радою організації Партії вищого рівня;
 • Центральною Радою Партії.
 1. Конференція (Збори) повноважні розглядати всі питання діяльності організації Партії, у разі присутні на них більш ніж половини обраних делегатів (членів Партії).
 2. Делегати Конференції організації Партії обираються із складу членів Партії:
 • територіальної Конференції – Конференціями (Зборами) відповідних місцевих організацій Партії, Зборами відповідних первинних осередків Партії, що входять до її складу;
 • місцеві Конференції – Конференціями (Зборами) відповідних місцевих організацій Партії нижчого рівня, Зборами відповідних первинних осередків Партії, що входять до її складу.
 1. Делегатами Конференції організації Партії за посадою є Голова організації Партії, його заступники (заступник), члени Ради, члени контрольно-ревізійної комісії відповідної організації Партії, депутати місцевої ради відповідного рівня, які є членами Партії.
 2. Норма представництва на Конференцію для організацій Партії (первинних осередків Партії) є рівною для всіх організацій Партії (первинних осередків Партії), що обирають делегатів, і встановлюється органом (посадовою особою), який скликає Конференцію.
 3. Конференція організації Партії є чинною за умови реєстрації для участі у ній не менше ніж двох третин від загальної кількості делегатів.
 4. Рішення Конференції ухвалюються більшістю голосів зареєстрованих делегатів.
 5. Конференція (Збори) організації Партії:
 • визначає порядок діяльності організації Партії;
 • обирає Голову організації Партії строком не більш ніж на чотири роки та ухвалює рішення щодо його звільнення;
 • обирає заступників (заступника) Голови організації Партії за пропозицією Голови організації Партії та приймає рішення про їх (його) звільнення;
 • заслуховує звіт Голови організації Партії;
 • затверджує кількісний склад Ради організації Партії, обирає її членів строком не більше ніж на чотири роки та припиняє їх повноваження;
 • може створювати Президію Ради організації Партії та делегувати їй певну частину своїх повноважень на строк повноважень Ради організації Партії;
 • затверджує кількісний склад контрольно-ревізійної комісії організації Партії, обирає її членів строком не більше ніж на чотири роки, припиняє їхні повноваження;
 • за пропозицієюГоловиорганізації Партії зі складу контрольно-ревізійної комісії організації Партії обирає Голову контрольно-ревізійної комісії Партії строком не більш, ніж на чотири роки.
 • заслуховує звіт Голови контрольно-ревізійної комісії організації Партії;
 • вносить пропозиції щодо кандидатур до складу керівних та контрольно-ревізійних органів вищих рівнів;
 • відповідно до чинного законодавства України та за погодженням з Центральною Радою Партії, Радою організації Партії вищого рівня, висуває кандидатів у депутати відповідного рівня на місцевих виборах або ухвалює рішення про підтримку кандидатів від інших партій, приймає інші рішення з виборчих питань;
 • вносить пропозиції Центральній Раді Партії щодо кандидатур від територіальної організації Партії на виборах народних депутатів України;
 • обирає делегатів на Конференцію організації Партії вищого рівня;
 • вносить на розгляд Конференції територіальної організації Партії пропозиції щодо кандидатур делегатів З’їзду Партії та обирає їх.
 1. В організації Партії, у складі якої не утворено організації Партії нижчого рівня, первинних осередків Партії, замість Конференції можуть проводитися Збори організації Партії, що мають повноваження Конференції організації Партії.
 2. Конференції (Збори) організації Партії є чинними за умови участі у них більш ніж половини від кількості членів організації Партії. Рішення Конференції (Зборів) ухвалюються більшістю голосів їхніх учасників.

 

Стаття 24. Рада організації Партії

 1. Керівним органом організації Партії у період між Конференціями (Зборами) є Рада організації Партії. Рада організації Партії обирається Конференціями (Зборами) строком не більше ніж на чотири роки відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості зареєстрованих делегатів Конференції (Зборів) за наявності кворуму.
 2. До складу Ради організації Партії за посадою входять:
 • Голова організації Партії;
 • Заступники (заступник) Голови організації Партії;
 • Голова виконавчого комітету організації Партії;
 • керівник фракції Партії у відповідному представницькому органів влади, якщо він є членом Партії.
 1. Інших членів Ради організації Партії обирає Конференція (Збори) організації Партії. Кількість виборних членів Ради організації Партії визначає Конференція (Збори) організації Партії.
 2. Рада організації Партії проводить засідання не рідше ніж один раз на два роки.
 3. Засідання Ради організації Партії скликає Голова організації Партії, а у разі його відсутності, за його дорученням – заступник Голови організації Партії
 4. Засідання Ради організації Партії можуть також скликатися:
 • на вимогу не менше ніж третини членів Ради організації Партії;
 • за ініціативи не менше ніж третини організації Партії нижчого рівня (первинних осередків Партії), що безпосередньо входять до її складу, засвідченою рішенням Рад відповідних організацій Партії (Зборів відповідних первинних осередків Партії);
 • за рішенням Ради організації Партії вищого рівня;
 • за рішенням Центральної Ради Партії .
 1. Засідання Ради організації Партії чинне за умови якщо у ньому приймають участь більш ніж половина від кількісного складу Ради організації Партії. Вибуття окремих членів Ради організації Партії з її складу означає відповідне зменшення її кількісного складу.
 2. Рішення Ради організації Партії ухвалюються більшістю від кількісного складу Ради.
 3. У засіданні Ради організації Партії можуть брати участь із правом дорадчого голосу члени контрольно-ревізійної комісії організації Партії, члени керівних, виконавчих та контрольно-ревізійних органів вищого рівня.
 4. Рада організації Партії:
 • скликає Конференцію (Збори) організації Партії, встановлює норми представництва на Конференції;
 • у період між Конференціями (Зборами) визначає стратегію і тактику діяльності організації Партії;
 • за дорученням Конференції (Зборів) здійснює окремі повноваження Конференції (Зборів);
 • ухвалює рішення про створення виконавчого комітету організації Партії та визначає структуру;
 • виносить на розгляд Конференції (Зборів) організації Партії пропозиції щодо списків кандидатів у депутати відповідних місцевих рад, кандидатів на посади сільських, селищних, міських голів;
 • має право розглядати та ухвалювати рішення з питань діяльності організацій Партії нижчого рівня та первинних осередків Партії, що входять до складу організації Партії, у випадках, коли їхні дії суперечать Статуту, Програмі Партії, рішенням керівних органів вищого рівня;
 • має право скликати засідання Ради організації Партії нижчого рівня;
 • має право створювати консультативно-дорадчі органи;
 • приймає заяви та звернення з важливих питань суспільно-політичного життя;
 • має право приймати до Партії нових членів та ініціювати питання про виключення з Партії членів Партії, які перебувають на обліку у відповідній організації Партії;
 • заслуховує інформацію організацій Партії, що входять до її складу, щодо їхньої діяльності;
 • здійснює інші повноваження, що виникають із положень Статуту та Програми Партії.
 1. У своїй діяльності Рада організації Партії керується Програмою та Статутом Партії, рішеннями керівних і центральних органів Партії та керівних органів організацій Партії вищого рівня, Конференції (Зборів) організації Партії.

 

Стаття 25. Президія Ради організації Партії (у разі її створення)

 1. У період між Конференціями (Зборами) та засіданнями Ради організації Партії керівництво організацією Партії здійснює Президія Ради організації Партії.
 2. 2. Президія Ради організації Партії обирається на строк повноважень Ради організації Партії.
 3. До складу Президії Ради організації Партії за посадою входять:
 • Голова організації Партії;
 • Заступники (заступник) Голови організації Партії;
 • Голова виконавчого комітету організації Партії.
 1. Інших членів Президії Ради організації Партії обирає Конференція (Збори) із числа членів Партії на строк повноважень Ради організації Партії.
 2. Засідання Президії Ради організації Партії скликається Головою організації Партії або на вимогу не менше однієї третини членів Президії Ради організації Партії не менше одного разу на два роки, і є повноважним за умови участі у ньому більше половини її складу.
 3. Рішення Президії Ради організації Партії ухвалюються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Президії Ради організації Партії.

У разі рівності голосів при голосуванні голос Голови організації Партії є вирішальним.

 1. Головує на засіданні Президії Ради організації Партії Голова організації Партії.
 2. Президія Ради організації Партії:
 • організовує виконання рішень Конференції (Зборів) та Ради організації Партії;
 • скликає засідання Ради організації Партії;
 • здійснює оперативне керівництво діяльністю організацій Партії нижчого рівня;
 • забезпечує фінансово-господарську діяльність організації Партії;
 • здійснює делеговані повноваження Ради організації Партії відповідно до її рішення та звітує перед нею;
 • у виняткових випадках ухвалює рішення щодо прийому у члени Партії; може виключати з Партії за дії, несумісні зі Статутом та Програмою Партії, поновлює у члени Партії осіб, необґрунтовано виключених з неї первинними осередками та організаціями Партії нижчого рівня.
 1. У засіданні Президії Ради організації Партії може брати участь із правом дорадчого голосу Голова контрольно-ревізійної комісії організації Партії.

 

Стаття 26. Голова організації Партії

 1. Голова організації Партії є посадовою особою організації Партії.
 2. Голова організації Партії очолює та організовує діяльність відповідної організації Партії.
 3. Голова організації Партії обирається на посаду Конференцією (Зборами) строком не більше ніж на чотири роки, шляхом відкритого, таємного або поіменного голосуванням за рішенням Конференції (Зборів).
 4. Голова організації Партії може бути звільнений з посади до завершення строку головування Конференцією (Зборами) організації Партії за ініціативи Ради організації Партії вищого рівня або за результатами розгляду питання щодо підтвердження повноважень Голови організації Партії, ініційованого Президією Центральної Ради Партії.
 5. Голова організації Партії:
 • без довіреності представляє організацію Партії у керівних органах Партії вищого рівня, в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з підприємствами, установами, закладами, організаціями і іншими юридичними особами, незалежно від форм власності, підпорядкування та фізичними особами;
 • ініціює скликання позачергової Конференції (Зборів), скликає засідання Ради організації Партії, Президії Ради організації Партії, організовує підготовку засідань Ради організації Партії, Президії Ради організації Партії, головує на них;
 • звітує перед Конференцією (Зборами) та Радою організації Партії;
 • має право підпису документів та вчинення дій від імені організації Партії;
 • за посадою входить до складу Ради організації Партії;
 • у випадках, передбачених цим Статутом, скликає Конференцію (Збори) організації Партії;
 • вносить пропозиції Конференції (Зборам) організації Партії щодо кандидатур заступників (заступника) Голови організації Партії;
 • вносить пропозиції Конференції (Зборам) організації Партії щодо кандидатури Голови контрольно-ревізійної комісії Партії;
 • визначає обов’язки заступників (заступника) Голови організації Партії та координує їхню роботу;
 • призначає керівника виконавчого комітету організації Партії після співбесіди із Головою Центрального виконавчого комітету Партії;
 • інформує членів організації Партії про рішення центральних керівних органів Партії та керівних органів організацій Партії вищого рівня;
 • підписує рішення Конференцій (Зборів), засідань Ради організації Партії;
 • у межах статутних повноважень видає розпорядження, та дає доручення.
 1. У своїй діяльності Голова організації Партії керується Програмою та Статутом Партії, рішеннями керівних і центральних органів Партії та керівних органів організацій Партії вищого рівня, Конференції (Зборів) Ради організації Партії.

 

Стаття 27. Заступники (заступник) Голови організації Партії

 1. Заступників (заступника) Голови організації Партії обирає Конференція (Збори) організації Партії за пропозицією Голови організації Партії на строк не більше ніж чотири роки.

Кількість заступників Голови організації Партії визначає Конференція (Збори) організації Партії, однак вона не може перевищувати трьох осіб.

 1. Заступники (заступник) Голови організації Партії є посадовими особами організації Партії та виконують повноваження відповідно до розподілу обов’язків, а також окремі повноваження за дорученням Голови організації Партії.
 2. У разі неможливості виконання Головою організації Партії своїх повноважень їх здійснює заступник Голови організації Партії якому делегуються повноваження Голови організації Партії керівними органами організації Партії у разі ухвалення відповідного рішення.

 

 

РОЗДІЛ VIII.
ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІЗАЦІЙ ПАРТІЇ ТА ПЕРВИННИХ ОСЕРЕДКІВ ПАРТІЇ

Стаття 28. Порядок дострокового припинення повноважень керівних органів та посадових осіб організацій Партії та первинних осередків Партії

 1. У випадках грубих порушень Програми або Статуту Партії, вчинення дій, що зашкодили здійсненню політики Партії з боку організації Парії чи первинного осередку Партії, їхніх посадових осіб – керівні та центральні органи Партії мають право достроково припинити повноваження керівних органів організації Партії і призначити наступну за черговістю Конференцію (Збори) організації Партії чи первинного осередку Партії із включенням до Порядку денного питання щодо переобрання керівних органів і посадових осіб організації Партії або первинного осередку Партії.
 2. У разі ухвалення керівними органами Партії рішення щодо дострокового припинення повноважень керівних органів організації Партії і призначення наступної за черговістю Конференції (Зборів) організації Партії із включенням до Порядку денного питання щодо переобрання керівних органів і керівних посадових осіб організації Партії, повноваження керівних органів та керівних посадових осіб такої організації Партії або первинного осередку Партії припиняються.
 3. Для підготовки відповідної Конференції (Зборів) тим же рішенням утворюється організаційний комітет Конференції (Зборів) з обов’язковим включенням до його складу представників організації Партії (первинного осередку Партії), яким надаються повноваження здійснювати керівництво організацією Партії (первинним осередком Партії) до проведення Конференції (Зборів).

 

Стаття 29. Повноваження керівних органів Партії та керівних органів організації Партії щодо дострокового припинення повноважень керівних органів організацій Партії та посадових осіб організацій Партії нижчого рівня і первинних осередків Партії

 1. З’їзд Партії, Центральна Рада Партії, Президія Центральної Ради Партії мають право ухвалити рішення, передбачене пунктом 1 статті 28 цього Статуту щодо будь-якої організації Партії та первинного осередку Партії.
 2. Керівні органи організації Партії за погодженням із Президією Центральної Ради Партії мають право ухвалити рішення, передбачене пунктом 1 статті 28 цього Статуту щодо будь-якої організації Партії та первинного осередку Партії, що входить до складу цієї організації Партії.

 

РОЗДІЛ IХ.
КЕРІВНІ ТА ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ,
ЇХ ВИЩІ КЕРІВНІ ПОСАДОВІ ОСОБИ

Стаття 30. Керівні та центральні органи Партії, їхні вищі керівні посадові особи

 1. Керівними органами Партії є:
 • З’їзд Партії;
 • Центральна Рада Партії;
 • Президія Центральної Ради Партії.
 1. Центральними органами Партії є:
 • Центральний виконавчий комітет Партії;
 • Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії.
 1. Вищими посадовими особами Партії є:
 • Голова Партії;
 • перший заступник, заступники Голови Партії;
 • Голова Центрального виконавчого комітету Партії;
 • Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії.
 1. У разі спливу строку повноважень керівних і центральних органів Партії, вони продовжують здійснювати свої повноваження, визначені цим Статутом, до проведення наступного З’їзду Партії, засідання Центральної Ради Партії.

 

Стаття 31. З’їзд Партії

 1. З’їзд Партії є найвищим керівним органом.
 2. З’їзд ПартіїскликаєтьсяЦентральною Радою Партії нерідшеодногоразу на чотири роки. ПозачерговийЗ’їзд Партіїскликаєтьсяза рішеннямГоловиПартії,Центральної Ради Партії абоПрезидіїЦентральної Ради Партії,за рішеннямЦентральноїконтрольно-ревізійної комісії Партії абоза письмовою пропозицієюбільше однієїтретинитериторіальних організаційПартії.
 3. Рішення про скликання чергового З’їзду Партії ухвалюється не пізніше як за місяць до дня його проведення. У рішенні про скликання З’їзду Партії мають бути визначені: дата і місце проведення З’їзду Партії, норма представництва на З’їзд Партії, проект порядку денного З’їзду Партії.
 4. Рішення про скликання позачергового З’їзду Партії може ухвалюватися не пізніше як за одну добу до дня його проведення. У рішенні про скликання З’їзду Партії мають бути визначені: дата і місце проведення З’їзду Партії, норма представництва на З’їзд Партії, проект порядку денного З’їзду Партії.
 5. З’їзд Партії може відбуватися у кілька етапів, але не більше трьох. У період між етапами З’їзду Партії не може скликатися інший З’їзд Партії. Строк між етапами З’їзду Партії не може перевищувати шість місяців.
 6. Делегати З’їзду Партії обираються Конференціями (Зборами) територіальних організацій Партії за нормою представництва, встановленою у рішенні про проведення З’їзду Партії. Вона однакова для всіх територіальних організацій Партії.
 7. Делегатами З’їзду Партії, крім затвердженої норми представництва, за посадою є:
 • Голова Партії;
 • члени Центральної Ради Партії;
 • члени Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії;
 • Голова Центрального виконавчого комітету Партії, його заступники;
 • народні депутати України – члени Партії.
 1. З’їзд Партії є чинним за умови реєстрації для участі у ньому більшості від загальної кількості обраних делегатів.
 2. Рішення З’їзду Партії ухвалюються більшістю голосів від кількості зареєстрованих делегатів З’їзду Партії за наявності кворуму.
 3. Форма і порядок голосування визначається З’їздом Партії відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.
 4. Рішення З’їзду Партії приймаються не менше ніж двома третинами голосів зареєстрованих делегатів З’їзду Партії у випадках:
 • ліквідації Партії;
 • внесення змін до Програми Партії;
 • внесення змін до Статуту Партії.
 1. З’їзд Партії правомочний вирішувати всі питання внутрішньопартійного життя, у тому числі, ухвалювати рішення щодо створення, реорганізації або ліквідації організацій Партії та інших структурних підрозділів Партії, змінювати структуру і компетенцію структурних підрозділів та органів Партії, проводити їх дострокові вибори, скасовувати прийняті рішення, вносити до них зміни та доповнення, а також вирішувати всі питання, пов’язані з виборами у відповідності до виборчого законодавства України.
 2. До компетенції З’їзду Партії належить :
 • визначення основних напрямів діяльності Партії, її мети та завдань;
 • затвердження Статуту Партії, а також внесення до нього змін і доповнень;
 • прийняття Програми Партії, передвиборної програми, інших програмних документів Партії, а також внесення до них змін і доповнень;
 • обрання Голови Партії строком не більше ніж на чотири роки, заслуховування його звіту та припинення його повноважень, у випадках, передбачених цим Статутом;
 • обрання першого заступника Голови Партії, заступників Голови Партії за поданням Голови Партії та припинення їх повноважень;
 • визначення кількісного складу Центральної Ради Партії, обирання (дообрання) відкритим голосуванням її членів строком не більше ніж на чотири роки;
 • визначення кількісного складу Президії Центральної Ради Партії, обирання (дообрання) відкритим голосуванням її членів строком не більше ніж на чотири роки;
 • визначення кількісного та персонального складу Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії, обирання (дообрання) відкритим голосуванням її членів строком не більше ніж на чотири роки;
 • обрання Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії за пропозицієюГоловиПартії строком не більше, ніж на чотири роки;
 • заслуховування звіту Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії;
 • припинення повноважень керівних та центральних органів Партії, окремого члена цих органів;
 • висування кандидата від Партії на виборах Президента України або визначення щодо підтримки іншого кандидата;
 • висування кандидатів у народні депутати України;
 • затвердження виборчого списоку кандидатів у народні депутати України від Партії з урахуванням розміру квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному окрузі і має становити не менше 30 відсотків жінок від загальної кількості кандидатів у виборчому списку;
 • ухвалення рішення щодо входження Партії у виборчі блоки, коаліції та інші об’єднання політичних партій;
 • надання повноваження підписувати угоду про створення виборчого блоку члену Партії, визначеному З’їздом Партії;
 • розгляд скарг на рішення керівних та центральних органів Партії, їхніх посадових осіб;
 • затвердження символіки, партійного гімну та девізу Партії;
 • ухвалення рішень щодо припинення діяльності Партії у зв’язку із ліквідацією, реорганізацією;
 • прийняття заяв та звернень із важливих питань суспільно-політичного життя України;
 • ухвалення рішень щодо проведення загальнопартійного дорадчого опитування;
 • здійснення інших повноважень, передбачені цим Статутом.
 • утворення молодіжної організації Партії.
 1. З’їзд Партії має право розглядати та вирішувати будь-яке питання діяльності Партії у межах цього Статуту.
 2. Рішення З’їзду Партії з усіх питань, крім кадрових, ухвалюються шляхом відкритого голосування, якщо інше не визначено З’їздом Партії. Рішення З’їзду Партії з кадрових питань ухвалюються відкритим, таємним або поіменним голосуванням за рішенням З’їзду Партії.

 

Стаття 32. Центральна Рада Партії

 1. Вищим керівним органом Партії у період між з’їздами є Центральна Рада Партії.
 2. Центральна Рада Партії обирається З’їздом Партії строком не більше ніж на чотири роки відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості зареєстрованих делегатів З’їзду Партії за наявності кворуму.
 3. Кількісний склад Центральної Ради Партії визначає З’їзд Партії відповідно до цього Статуту.
 4. До складу Центральної Ради Партії за посадою входять:
 • Голова Партії;
 • перший заступник та заступники Голови Партії;
 • Голова Центрального виконавчого комітету Партії;
 • народні депутати України – члени Партії;
 • голови територіальних організацій Партії.
 1. Інших членів Центральної Ради Партії обирає З’їзд Партії із числа членів Партії строком не більше ніж на чотири роки відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості зареєстрованих делегатів З’їзду Партії за наявності кворуму.
 2. Центральна Рада Партії проводить засідання не рідше ніж один раз на два роки.
 3. Засідання Центральної Ради Партії скликається Головою Партії або за ініціативою не менше третини територіальних організацій Партії (за рішеннями їхніх Рад).
 4. Головує на засіданні Центральної Ради Партії за посадою Голова Партії.
 5. Засідання Центральної Ради Партії чинне за умови участі у ньому більш ніж половини від її кількісного складу. Вибуття окремих членів Центральної Ради Партії з її складу має наслідком відповідне зменшення її кількісного складу.
 6. У засіданнях Центральної Ради Партії з правом дорадчого голосу має право брати участь Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії.
 7. У своїй діяльності Центральна Рада Партії керується Програмою та Статутом Партії, рішеннями З’їзду Партії.
 8. Центральна Рада Партії:
 • скликає З’їзд Партії, а у разі необхідності – позачерговий З’їзд Партії;
 • визначає норму представництва територіальних організацій на З’їзді Партії;
 • забезпечує організацію виконання рішень З’їзду Партії та Центральної Ради Партії;
 • оприлюднює заяви та звернення Партії з важливих питань суспільно-політичного життя;
 • розробляє рекомендації щодо основних напрямів політичної стратегії та реалізації програмних положень Партії;
 • визначає функціональні обов’язки членів Центральної Ради Партії;
 • ініціює, створює та може затверджувати організації Партії всіх рівнів;
 • формує кадрову політику Партії;
 • ухвалює рішення про створення Центрального виконавчого комітету Партії та визначає його структуру;
 • надає згоду на призначення та звільнення Голови Центрального виконавчого комітету Партії за пропозицією Голови Партії;
 • ухвалює рішення щодо нагородження членів Партії за поданням територіальних організацій Партії та Голови Партії;
 • в окремих випадках приймає у члени Партії та виключає з членів Партії з повідомленням Центрального виконавчого комітету Партії про ухвалене рішення для взяття (зняття) з обліку;
 • має право розглядати та ухвалювати рішення з питань діяльності організацій Партії, у випадках, коли їхні дії суперечать Програмі та Статуту Партії, рішенням керівних органів вищого рівня;
 • має право призначати звітно-виборні Конференції (Збори) організацій Партії, а також ухвалювати рішення про створення організаційного комітету для їхньої підготовки;
 • ухвалює рішення щодо організаційних заходів із підготовки та проведення виборів;
 • розробляє проекти передвиборної програми Партії та інших основоположних програмних, організаційно-партійних та ідеологічних документів;
 • готує проект виборчого списку Партії на виборах народних депутатів України за пропозиціями Конференцій (Зборів) територіальних організацій Партії та подає його на затвердження З’їзду Партії;
 • координує діяльність депутатської фракції Партії у Верховній Раді України;
 • організовує взаємодію з іншими політичними партіями;
 • координує взаємодію народних депутатів України – членів Партії з організаціями Партії, фракціями Партії в органах місцевого самоврядування;
 • заслуховує звіти Голів територіальних організацій Партії про діяльність відповідних місцевих організацій Партії;
 • має право скликати засідання Ради організації Партії нижчого рівня;
 • ухвалює рішення про заснування видавництв, інформаційних агентств, поліграфічних підприємств, засобів масової інформації;
 • має право ініціювати, створювати та затверджувати консультативно-дорадчі органи Партії на всіх рівнях для вирішення організаційних і програмних завдань Партії;
 • може створювати інші структурні підрозділи Партії;
 • надає роз’яснення щодо застосування окремих положень Статуту Партії;
 • здійснює інші повноваження відповідно до цього Статуту або за дорученням З’їзду Партії.
 1. Рішення Центральної Ради Партії ухвалюються більшістю голосів від кількості зареєстрованих на засіданні членів Центральної Ради Партії (за винятком випадків, передбачених цим Статутом та встановлених чинним законодавством України) за наявності кворуму. Форма і порядок голосування визначаються Центральною Радою Партії . Протокол засідання Центральної Ради Партії підписує головуючий на засіданні Центральної Ради Партії.

 

Стаття 33. Президія Центральної Ради Партії

 1. У період між з’їздами та засіданнями Центральної Ради Партії керівництво Партією здійснює Президія Центральної Ради Партії.
 2. Президія Центральної Ради Партії обирається на строк повноважень Центральної Ради Партії.
 3. До складу Президії Центральної Ради Партії за посадою входять:
 • Голова Партії;
 • перший заступник та заступники Голови Партії;
 • Голова Центрального виконавчого комітету Партії.
 1. Інших членів Президії Центральної Ради Партії обирає З’їзд Партії із числа членів Партії на строк повноважень Центральної Ради Партії.
 2. Засідання Президії Центральної Ради Партії скликається Головою Партії або на вимогу не менше однієї третини членів Президії Центральної Ради Партії не рідше одного разу на рік, і є чинним за умови участі у ньому більше половини її складу.
 3. Рішення Президії Центральної Ради Партії ухвалюються більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Президії Центральної Ради Партії.

У разі рівності голосів при голосуванні голос Голови Партії є вирішальним.

 1. Головує на засіданні Президії Центральної Ради Партії за посадою Голова Партії.
 2. Президія Центральної Ради Партії:
 • організовує виконання рішень З’їзду Партії та Центральної Ради Партії, у період між її засіданнями визначає тактику партії, здійснює делеговані повноваження;
 • скликає засідання Центральної Ради Партії;
 • здійснює оперативне керівництво діяльністю організацій Партії;
 • робить заяви з актуальних питань суспільно-політичного життя;
 • здійснює організаційно-методичне забезпечення діяльності Партії;
 • представляє Партію у відносинах з іншими партіями та органами державної влади;
 • організовує добір і розстановку кадрів Партії;
 • може затверджувати рішення установчих Конференцій (Зборів) щодо утворення територіальних організацій Партії;
 • може ухвалювати рішення щодо реєстрації організацій Партії у встановленому законодавством порядку;
 • ухвалює рішення щодо надання статусу юридичної особи створеним організаціям Партії;
 • може рекомендувати кандидатури для обрання Голів організацій Партії, може затверджувати рішення Конференції (Зборів) про їхнє обрання; вносить керівним органам організацій Партії пропозиції щодо звільнення Голів відповідних організацій Партії;
 • при реорганізації Партії, інших виняткових випадках може призначати виконуючих обов’язки голів організацій Партії строком перебування на посаді не більше одного року;
 • ухвалює рішення щодо перереєстрації членів Партії в окремих організаціях Партії;
 • може ухвалювати рішення про розпуск або припинення діяльності територіальної та місцевої організації Партії.
 • може ухвалювати рішення про розпуск або припинення діяльності первинних осередків Партії;
 • може ухвалювати рішення про звільнення Голів організацій Партії та первинних осередків Партії;
 • затверджує бюджет Партії;
 • забезпечує фінансово-господарську діяльність Партії;
 • здійснює делеговані повноваження Центральної Ради Партії відповідно до її рішення та звітує перед нею;
 • затверджує Положення про порядок сплати і використання членських внесків, добровільних пожертвувань та інших коштів Партії;
 • затверджує Положення про кадрову політику Партії;
 • затверджує Положення про облік членів Партії та порядок виготовлення, видачі, зберігання, використання і заміни партійних членських квитків;
 • затверджує зразки печатки, штампів, бланків, інших реквізитів, партійного квитка;
 • у виняткових випадках ухвалює рішення щодо прийому у члени Партії; може виключати з Партії за дії, несумісні зі Статутом та програмними документами Партії, поновлює у члени Партії осіб, необґрунтовано виключених із неї первинними осередками та організаціями Партії. Рішення про розпуск організацій Партії, ухвалюються більшістю, не меншою ніж дві третини від загальної кількості членів Президії Центральної Ради Партії;
 • інформує органи державної реєстрації про зміну керівних органів Партії, їхні адреси та місцезнаходження у 10-денний строк після ухвалення рішення із цих питань;
 • вирішує організаційні та інші питання, пов’язані з реорганізацією Партії.
 1. У засіданні Президії Центральної Ради Партії може брати участь з правом дорадчого голосу Голова Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії.

 

Стаття 34. Голова Партії

 1. Голова Партії обирається З’їздом Партії строком не більше ніж на чотири роки відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості зареєстрованих делегатів З’їзду Партії за наявності кворуму.
 2. Голова Партії:
 • здійснює загальне політичне керівництво діяльністю Партії, має право підпису документів, діє від імені Партії без довіреності;
 • відкриває З’їзд Партії, головує на засіданнях З’їзду Партії;
 • ініціює скликання позачергового З’їзду Партії, скликає засідання Центральної Ради Партії, Президії Центральної Ради Партії, організовує підготовку засідань Центральної Ради Партії, Президії Центральної Ради Партії, головує на них;
 • вносить пропозиції до порядку денного засідання Центральної Ради Партії за погодженням з Президією Центральної Ради Партії ;
 • звертається до органів і посадових осіб Партії, структурних підрозділів Партії з пропозиціями, зверненнями і заявами з питань діяльності Партії;
 • пропонує відповідним органам Партії кандидатури для обрання (призначення) на посади в керівних і центральних органах Партії, керівних органах структурних підрозділів Партії;
 • припиняє повноваження членів керівних і центральних органів Партії, членів керівних органів структурних підрозділів Партії у випадках недотримання ними Статуту Партії, програмних документів, рішень вищестоящих керівних органів Партії та її структурних підрозділів, а також у разі вчинення ними дій, що дискредитують Партію або інших дій, що завдають шкоду політичним інтересам Партії, до проведення чергового (позачергового) засідання відповідного вищого керівного або центрального органу (структурного підрозділу) Партії та ухвалення ним рішення із даного питання;
 • має право робити заяви, звернення, публічні виступи від імені Партії;
 • має право підпису документів та вчинення дій від імені Партії;
 • у межах, визначених Центральною Радою Партії та Президією Центральної Ради Партії, здійснює оперативне управління коштами та майном Партії;
 • призначає та звільняє за погодженням з Центральною Радою Партії Голову Центрального виконавчого комітету Партії;
 • за поданням Голови Центрального виконавчого комітету Партії затверджує структуру та штатний розпис Центрального виконавчого комітету Партії;
 • звітує З’їзду Партії про проведену роботу;
 • затверджує персональний склад оргкомітету З’їзду Партії;
 • може надавати право представництва окремим особам при підписанні процесуальних документів та здійсненні судового захисту інтересів Партії;
 • у межах статутних повноважень видає накази і розпорядження;
 • може делегувати частину своїх повноважень першому заступнику та заступникам Голови Партії або тимчасово на час своєї відсутності покласти виконання обов’язків Голови Партії на першого заступника або одного із заступників Голови Партії;
 • здійснює інші повноваження відповідно до цього Статуту, рішень З’їзду Партії, Центральної Ради Партії та Президії Центральної Ради Партії.
 1. Повноваження Голови Партії припиняються у разі добровільного складання із себе повноважень, а також у разі ухвалення рішення З’їздом Партії про дострокове припинення повноважень Голови Партії.
 2. Рішення про дострокове припинення повноважень Голови Партії ухварюється відкритим голосуванням двома третинами голосів від кількості зареєстрованих делегатів З’їзду Партії при наявності кворуму.

 

Стаття 35. Перший заступник, заступники Голови Партії

 1. Перший заступник, заступники Голови Партії обираються на З’їзді Партії за пропозицією Голови Партії. Кількість заступників Голови Партії визначає З’їзд Партії.
 2. Перший заступник та заступники Голови Партії здійснюють повноваження відповідно до розподілу обов’язків, а також окремі повноваження за дорученням Голови Партії.
 3. У разі неможливості виконання Головою Партії своїх повноважень їх здійснює Перший заступник Голови Партії або один із заступників Голови Партії якому делегуються повноваження Голови Партії керівними органами Партії у разі ухвалення відповідного рішення.

 

 

РОЗДІЛ X.

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧІ ОРГАНИ ПАРТІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ ПАРТІЇ

 

Стаття 36.Основні завдання консультативно-дорадчих органів Партії та організацій Партії

 1. Для вироблення, конкретизації, обґрунтування, корегування тощо позиції Партії та організацій Партії з питань, що відповідають меті і завданням діяльності Партії, за рішенням Центральної Ради Партії на рівні Партії і Ради організації Партії на місцевому рівні можуть утворюватися консультативно-дорадчі органи із числа членів Партії та її прихильників.
 2. Формат, напрями та строки діяльності, а також статус членів консультативно-дорадчих органів визначаються Центральною Радою Партії.

 

 

Стаття 37. Організація діяльності консультативно-дорадчих органів Партії

 1. Для якісного виконання завдань консультативно-дорадчих органів за рішенням їхніх керівників і на умовах, передбачених Центральною Радою Партії, можуть залучатися сторонні експерти.
 2. Організаційне та ресурсне забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів здійснює Центральний виконавчий комітет, відповідний виконавчий комітет організації Партії.

 

 

РОЗДІЛ XІ.
СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ ПАРТІЇ

Стаття 38. Структура виконавчих органів Партії

 • Центральний виконавчий комітет Партії;
 • виконавчі комітети територіальних організацій Партії;
 • виконавчі комітети місцевих організацій Партії (у разі їх створення).

 

Стаття 39. Центральний виконавчий комітет Партії

 1. Організаційне, інформаційне, аналітичне та ресурсне забезпечення діяльності Партії, практичне забезпечення виконання рішень керівних органів Партії, розпоряджень та доручень Голови Партії здійснює Центральний виконавчий комітет Партії.
 2. Центральний виконавчий комітет Партії:
 • є постійно діючим виконавчим органом Партії;
 • підзвітний Голові Партії, Центральній Раді Партії та Президії Центральної Ради Партії;
 • організаційно забезпечує діяльність Центральної Ради Партії, Президії Центральної Ради Партії та консультативно-дорадчих органів Партії;
 • забезпечує підготовку З’їзду Партії, Центральної Ради Партії та Президії Центральної Ради Партії;
 • забезпечує поточну діяльність керівних органів Партії та вищих посадових осіб Партії;
 • забезпечує виконання доручень Голови партії та інших вищих посадових осіб Партії;
 • забезпечує виконання рішення З’їзду Партії, Центральної Ради Партії та Президії Центральної Ради Партії;
 • забезпечує розробку проектів, поточних, перспективних планів роботи та інших партійних документів, організацію їх виконання після затвердження відповідними керівними органами Партії або вищми посадовми особами Партії;
 • веде облік організацій Партії та Єдиний реєстр членів Партії;
 • організовує облік сплати членських внесків;
 • забезпечує взаємодію із територіальними та місцевими організаціями Партії;
 • забезпечує проведення виборчих кампаній, в яких бере участь Партія;
 • організовує навчання і підготовку до виборів кандидатів від Партії на різні посади в органах місцевого самоврядування;
 • здійснює добір і розстановку кадрів у виконавчих органах Партії;
 • організовує підготовку і перепідготовку кадрів Партії;
 • організовує діловодство у центральних органах Партії і сприяє методичному забезпеченню його ведення у територіальних та місцевих організаціях Партії, організовує отримання та обробку інформації від організацій Партії, забезпечує збереження конфіденційної інформації, а також інформації, отриманої у процесі діяльності Партії;
 • забезпечує оприлюднення звітів Партії відповідно до чинного законодавства України;
 • здійснює юридичне забезпечення діяльності керівних та центральних органів Партії;
 • за дорученням Президії Центральної Ради Партії розробляє проект бюджету Партії та представляє його на затвердження Президії Центральної Ради Партії;
 • в межах бюджету розпоряджається коштами та майном Партії;
 • готує та вносить пропозиції щодо типових структур та штатних розписів виконавчих комітетів організацій Партії;
 • веде поточну фінансово-господарську діяльність Партії;
 • здійснює інші виконавчі повноваження відповідно до цього Статуту та Положення про Центральний виконавчий комітет Партії.
 1. Очолює Центральний виконавчий комітет Партії Голова Центрального виконавчого комітету Партії.
 2. Створює апарат Центрального виконавчого комітету Партії у межах затвердженого бютжету з метою реалізації рішень та для забезпечення поточної діяльності керівних органів Партії.

 

Стаття 40. Посадові особи Центрального виконавчого комітету Партії

 1. Голову Центрального виконавчого комітету Партії за погодженням із Центральною Радою Партії призначає Голова Партії.
 2. Голова Центрального виконавчого комітету Партії:
 • здійснює керівництво Центральним виконавчим комітетом Партії;
 • здійснює кадрову політику Партії;
 • представляє Партію за довіреністю в цивільно-правових відносинах із фізичними та юридичними особами;
 • видає обов’язкові для виконання виконавчими комітетами організацій Партії накази, розпорядження та доручення;
 • за погодженням із Головою Партії призначає та звільняє з посади заступників Голови Центрального виконавчого комітету Партії та розподіляє обов’язки між ними;
 • призначає та звільняє з посади керівників підрозділів Центрального виконавчого комітету Партії;
 • погоджує призначення та звільнення Голів територіальних та місцевих виконавчих комітетів Головою відповідної організації Партії;
 • затверджує структуру та штатний розпис виконавчих комітетів територіальних і місцевих виконавчих комітетів Партії;
 • має право підпису фінансових-господарських документів та визначає матеріально-відповідальних осіб;
 • веде фінансово-господарську діяльність Партії та виконує інші виконавчі повноваження;
 • має право укладати договори оренди щодо необхідного для діяльності Партії рухомого та нерухомого майна за згодою Голови Партії;
 • здійснює організаційно-технічне керівництво роботою виконавчих органів Партії, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Центрального виконавчого комітету Партії.
 1. Заступники Голови Центрального виконавчого комітету Партії діють у межах своєї компетенції і відповідають за сферу діяльності, доручену Головою Центрального виконавчого комітету Партії.

 

Стаття 41. Виконавчий комітет організації Партії

 1. Виконавчий комітет організації Партії:
 • здійснює організаційно-технічне, інформаційне, аналітичне забезпечення діяльності відповідних організацій Партії та її органів, практичне виконання рішень керівних органів Партії;
 • веде облік первинних осередків Партії та організацій Партії нижчого рівня та облік членів Партії у відповідних організаціях Партії;
 • веде та зберігає фінансово-господарську та іншу документацію організації Партії;
 • виконує рішення Ради, розпорядження і доручення Голови організації Партії, накази, розпорядження та доручення Голови Центрального виконавчого комітету Партії, Голови виконавчого комітету організації Партії вищого рівня.
 • веде фінансово-господарську діяльність організації Партії;
 • забезпечує ресурсну підтримку діяльності організацій Партії нижчого рівня.
 1. Голову виконавчого комітету територіальної організації Партії призначає та звільняє з посади Голова відповідної територіальної організації Партії за погодженням Голови Центрального виконавчого комітету Партії.
 2. Голову виконавчого комітету місцевої організації Партії призначає та звільняє з посади Голова відповідної місцевої організації Партії за погодженням Голови організації Партії вищого рівня до складу якої вона безпосередньо входить.
 3. Голова виконавчого комітету організації Парітї є посадовою особою організації Партії та здійснює керівництво виконавчим комітетом організації Партії.
 4. Голова виконавчого комітету організації Парітї:
 • здійснює керівництво виконавчим комітетом організації Партії;
 • здійснює кадрову політику організації Партії;
 • представляє Партію за довіреністю у цивільно-правових відносинах із фізичними та юридичними особами;
 • видає обов’язкові для виконання виконавчим комітетам організації Партії накази, розпорядження та доручення;
 • затверджує структуру та штатний розпис виконавчого комітету організації Партії;
 • веде фінансово-господарську діяльність організації Партії та виконує інші виконавчі повноваження;
 • має право укладати договори оренди щодо необхідного для діяльності організації Партії рухомого та нерухомого майна за згодою Голови організації Партії.

 

 

РОЗДІЛ XIІ.
КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНІ ОРГАНИ ПАРТІЇ

Стаття 42. Структура та загальні засади діяльності контрольно-ревізійних органів Партії

 1. Статутними контрольно-ревізійними органами Партії є контрольно-ревізійні комісії Партії. Контрольно-ревізійні комісії Партії контролюють та перевіряють статутну, фінансову, внутрішньогосподарську діяльність Партії та організацій Партії, здійснюють контроль за дотриманням партійної дисципліни та етики.
 2. До контрольно-ревізійних органів Партії належать:
 • Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії;
 • контрольно-ревізійні комісії територіальних організацій Партії;
 • контрольно-ревізійні комісії місцевих організацій Партії.
 1. Контрольно-ревізійні органи Партії керуються у своїй діяльності чинним законодавством України, Програмою та Статутом Партії, рішеннями керівних і центральних органів Партії.
 2. Засідання контрольно-ревізійної комісії Партії чинне за умови участі у ньому більше, ніж половини її кількісного складу. Рішення контрольно-ревізійної комісії Партії приймаються більшістю голосів від її складу.
 3. Для здійснення своїх повноважень контрольно-ревізійна комісія Партії безперешкодно отримує від статутних органів та посадових осіб Партії інформацію, що стосується статутної, фінансової, внутрішньогосподарської діяльності організації Партії, Конференції (Зборів), якій вона підзвітна, та усіх організацій Партії нижчого рівня.
 4. Члени контрольно-ревізійної комісії Партії не можуть бути членами керівних органів первинних осередків Партії, організацій Партії, членами Центральної Ради Партії, Президії Центральної Ради Партії, входити до складу консультативно-дорадчих органів, бути працівниками апарату Центрального виконавчого комітету Партії, виконкомів організацій Партії та інших структурних підрозділів Партії.

 

Стаття 43. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії

 1. Кількісний та персональний склад Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії визначає З’їзд Партії, обирає (дообирає) її членів строком не більше ніж на чотири роки. До складу Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії із правом дорадчого голосу входять усі голови контрольно-ревізійних комісій територіальних організацій Партії.
 2. За пропозицією Голови Партії З’їзд Партії обирає Голову Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії строком не більше ніж на чотири роки.
 3. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії за пропозицією Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії може обирати зі свого складу заступника (заступників) Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості членів Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії.
 4. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії є підзвітною З’їзду Партії.
 5. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії розглядає питання за власної ініціативи, за дорученням керівних органів Партії, Голови Партії, за зверненнями, заявами і скаргами організацій Партії, окремих членів Партії та ухвалює рішення по суті у строк не більше одного місяця з дня їх надходження і надає на них мотивовану відповідь.
 6. Засідання Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії проводяться у разі необхідності але не рідше одного разу на два роки. Засідання Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії скликаються Головою Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії, а у разі його відсутності, за письмовим дорученням – заступником Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії.
 7. Позачергове засідання Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії може бути скликане Головою Партії, Головою Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії за письмовою пропозицією керівних органів Партії або більшої половини членів Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії.
 8. Засідання Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії вважається чинним, якщо зареєстровано і бере участь в його роботі більше половини членів Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії. Рішення Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії ухвалюються відкритим голосуванням більшістю голосів від числа зареєстрованих на засіданні членів Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії за наявності кворуму. Рішення Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії оформлюються протоколами та підписуються головуючим на засіданні.
 9. Діловодство Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії забезпечується відповідним підрозділом апарату Центрального виконавчого комітету Партії.
 10. Центральна контрольно-ревізійна комісія Партії:
 • діє та ухвалює рішення від свого імені у межах своєї компетенції;
 • здійснює перспективне планування діяльності Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії;
 • затверджує Регламент Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії;
 • проводить комплексні перевірки організацій Партії відповідно до плану-графіку, узгодженого із Президією Центральної Ради Партії. В інших випадках перевірки організацій Партії можуть проводитися за зверненням Президії Центральної Ради Партії;
 • проводить ревізії фінансово-господарської діяльності керівних органів Партії;
 • може залучати до своєї роботи незалежних експертів (аудиторів);
 • координує діяльність контрольно-ревізійних комісій організацій Партії;
 • дає обов’язкові до виконання доручення контрольно-ревізійним комісіям організацій Партії з метою вивчення окремих питань, що належать до її компетенції;
 • Голова та члени Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії мають право брати участь у конференціях, зборах, засіданнях керівних та контрольно-ревізійних органів організацій Партії всіх рівнів з правом дорадчого голосу.

 

Стаття 44. Контрольно-ревізійна комісія організації Партії

 1. Конференція (Збори) відповідної організації Партії визначає кількісний та персональний склад контрольно-ревізійної комісії організації Партії, обирає (дообирає) її членів строком не більш ніж на чотири роки.
 2. Конференція (Збори) відповідної організації Партії за пропозицією Голови організації Партії, обирає Голову контрольно-ревізійної комісії організації Партії строком не більше ніж на чотири роки.
 3. Контрольно-ревізійна комісія організації Партії підзвітна Конференції (Зборам) відповідної організації Партії.
 4. Контрольно-ревізійна комісія організації Партії розглядає питання з власної ініціативи, за дорученням керівних органів Партії, Голови Партії, Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії, Голови Центральної контрольно-ревізійної комісії Партії, керівних органів або Голови відповідної організації Партії, за зверненнями, заявами і скаргами організацій Партії нижчого рівня та окремих членів Партії та ухвалює рішення по суті у строк не більше одного місяця з дня їх надходження та надає на них мотивовану відповідь.
 5. Контрольно-ревізійна комісія організації Партії дає обов’язкові до виконання доручення контрольно-ревізійним комісіям організацій Партії нижчого рівня з метою вивчення окремих питань, що належать до її компетенції.
 6. Члени контрольно-ревізійної комісії організації Партії мають право брати участь у конференціях, зборах, засіданнях керівних та контрольно-ревізійних органів організацій Партії нижчого рівня з правом дорадчого голосу.

 

 

РОЗДІЛ XIІІ.
ФРАКЦІЇ ПАРТІЇ У ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНАХ ВЛАДИ

Стаття 45. Фракції Партії

 1. Члени Партії – депутати утворюють депутатські фракції Партії у Верховній Раді України та у представницьких органах усіх рівнів. До депутатської фракції Партії у Верховній Раді України та у представницьких органах усіх рівнів має право входити будь який депутат відповіднї ради не залежно від його партійної належності та позапартійні.

 

 

РОЗДІЛ XIV.
МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ. УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ

Стаття 46. Власність Партії та організацій Партії

 1. Партія є неприбутковою організацією. Доходи (прибутки) Партії та організацій Партії використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Партії та організацій Партії, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом Партії.

Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини між членами Партії, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членами керівних органів Партії та іншими, пов’язаними із ними особами.

 1. Для здійснення своєї діяльності Партія може мати у своїй власності будь-яке рухоме й нерухоме майно, кошти, обладнання, транспортні, технічні та інші засоби, придбання і використання яких не заборонено законодавством України.
 2. Кошти та майно Партії, організацій Партії, що мають статус юридичної особи, спрямовуються на виконання статутних завдань, досягнення програмних цілей Партії, утримання штатного персоналу та матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності.

Кошти Партії та організацій Партії, що мають статус юридичної особи, можуть витрачатися:

 • на придбання майна;
 • на забезпечення інформаційно-пропагандистської та видавничої діяльності;
 • на оплату вартості цивільно-правових та господарських угод та договорів;
 • на фінансування власних програм та заходів;
 • на оплату праці та заохочення працівників;
 • на матеріальну підтримку молодіжних, жіночих та інших об’єднань громадян;
 • на інші цілі, пов’язані із забезпеченням діяльності Партії, організацій Партії, що не заборонені чинним законодавством України.
 1. Партія самостійно ухвалює рішення щодо господарських питань забезпечення своєї діяльності, оплати праці, отримання й використання коштів та іншого майна, здійснення заходів щодо залучення фінансових, матеріальних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації своїх статутних завдань.
 2. Партія та її організації, що мають статус юридичної особи, несуть самостійну фінансову та іншу, в т.ч. матеріальну відповідальність за свою діяльність і не відповідають за зобов’язаннями своїх членів.
 3. Члени партії сплачують членські внески у тій організації Партії, до якої вони безпосередньо належать. Розмір та порядок сплати членських внесків встановлюються відповідним Положенням, що затверджується Президією Центральної Ради Партії.
 4. Кошти, отримані організаціями Партії від членських, вступних, цільових та благодійних внесків, розподіляються на здійснення статутних завдань Партії відповідно до Положення про членські внески політичної партії «ТРИБУНАЛ».

 

Стаття 47. Джерела формування об’єктів права власності Партії та організацій Партії

 1. Джерелами формування коштів та майна Партії є:
 • членські, вступні, цільові та благодійні внески членів Партії;
 • добровільні внески членів Партії;
 • добровільні пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій, що надходять в установленому законодавством України порядку;
 • державне фінансування статутної діяльності в установленому законодавством України порядку;
 • кошти та майно, передані членами Партії в установленому порядку;
 • орендоване майно;
 • надходження від організацій, видавництв, засобів масової інформації, заснованих Партією;
 • надходження від реалізації суспільно-політичної літератури, агітаційно-пропагандистських матеріалів, виробів із власною символікою, проведення свят, виставок, фестивалів, лекцій, політичних акцій та інших заходів;
 • інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
 1. Джерелами формування коштів та майна організацій Партії, що мають статус юридичної особи, є:
 • кошти та майно, які надає Партія;
 • членські, вступні, цільові та благодійні внески членів Партії;
 • добровільні внески членів Партії;
 • добровільні пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій із врахуванням обмежень, визначених законодавством України;
 • кошти або майно, що надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги з джерел, не заборонених законодавством України;
 • інші надходження, не заборонені чинним законодавством України.

 

Стаття 48. Суб’єкти права власності та господарського управління об’єктами права власності Партії та організацій Партії

 1. Право власності Партії та організацій Партії – юридичних осіб реалізують Керівні органи відповідного рівня (З’їзд Партії, Конференція (Збори) організації Партії) в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.
 2. Функції з оперативного господарського управління коштами та майном Партії та організацій Партії, що мають статус юридичної особи, здійснюють відповідно Центральний виконавчий комітет Партії, виконавчі комітети організацій Партії в порядку, встановленому Президією Центральної Ради Партії.
 3. Управління майном і коштами Партії у межах затвердженого бюджету та кошторису витрат Партії здійснює Президія Центральної Ради Партії або за її дорученням Голова Партії чи Центральний виконавчий комітет Партії.

Організації Партії не можуть розпоряджатися майном, яким вони володіють, без згоди Президії Центральної Ради Партії.

 1. Керівні органи Партії можуть закріплювати певне належне їй майно за організаціями Партії і делегувати керівним органам цих організацій повноваження щодо розпорядження ним.

 

Стаття 49. Порядок відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення майнових прав Партії та організацій Партії

 1. Збитки, завдані Партії та організаціям Партії, що мають статус юридичної особи, внаслідок порушення їхніх майнових прав громадянами, юридичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, відшкодовуються у порядку, передбаченому законодавством України.

 

Стаття 50. Порядок оприлюднення відомостей про обсяг та напрями використання коштів

 1. Партія, організації Партії формують і виконують власний бюджет та оприлюднюють відомості про обсяг та напрями використання коштів у порядку, визначеному чинним законодавством України. Ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової адміністрації та вносять до бюджету платежі в порядку і розмірах, передбачених законодавством України.

 

 

РОЗДІЛ XV.
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПАРТІЇ

Стаття 51. Шляхи припинення діяльності Партії і процедура ухвалення відповідного рішення

 1. Припинення діяльності Партії може бути проведено шляхом її реорганізації чи ліквідації (саморозпуску) за рішенням З’їзду Партії у порядку, визначеному цим Статутом, або в інших випадках та у порядку, встановлених чинним законодавством України.
 2. Рішення про реорганізацію чи ліквідацію (саморозпуск) ухвалюється З’їздом Партії, якщо за таке рішення проголосувало не менше ніж дві третини від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді Партії. З’їзд Партії одночасно ухвалює рішення про використання майна та коштів Партії, а також призначає ліквідаційну комісію.
 3. Рішення про ліквідацію чи припинення діяльності Партії може бути ухвалене у судовому порядку.

 

Стаття 52. Порядок припинення діяльності Партії

 1. Припинення діяльності Партії передбачає припинення діяльності її керівних органів, усіх організацій Партії та інших структурних утворень, передбачених цим Статутом, крім ліквідаційної комісії, а також припинення членства в Партії.
 2. Ліквідаційну комісію створює З’їзд Партії, що ухвалив рішення про ліквідацію (саморозпуск) Партії.
 3. Ліквідаційна комісія після задоволення всіх законних вимог кредиторів вирішує питання про кошти та майно Партії, які не можуть при цьому перерозподілятися між членами Партії.
 4. У разі ліквідації (саморозпуску) Партії її активи передаються іншій неприбутковій організації відповідного спрямування, державі або спрямовуються на благодійництво.
 5. Якщо рішення про ліквідацію Партії ухвалено в судовому порядку, всі майнові, фінансові та інші питання, пов’язані з його ліквідацією Партії, вирішуються у порядку, передбаченому законодавством України відповідно до рішення суду.
 6. Рішення про реорганізацію Партії ухвалюються З’їздом Партії у порядку, визначеному цим Статутом.
 7. Усі майнові та фінансові питання, пов’язані з реорганізацією Партії, вирішує З’їзд Партії.
 8. Організаційні та інші питання, пов’язані з реорганізацією Партії вирішує Президія Центральної Ради Партії.

 

РОЗДІЛ XVІ.
ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ
ДО СТАТУТУ ТА ПРОГРАМИ ПАРТІЇ

Стаття 53. Суб’єкти внесення пропозицій щодо змін і доповнень до Статуту та Програми Партії

 1. Право внесення пропозицій щодо змін і доповнень до цього Статуту та Програми Партії належить кожному її члену Партії.

 

Стаття 54. Процедурний порядок внесення та розгляду пропозицій щодо змін і доповнень до Статуту та Програми Партії

 1. Процедурний порядок внесення та розгляду пропозицій щодо змін і доповнень до Статуту та Програми Партії визначає Центральна Рада Партії.

 

Стаття 55. Суб’єкт прийняття рішення про внесення змін і доповнень до Статуту та Програми Партії

 1. Зміни і доповнення до Статуту та Програми Партії затверджує З’їзд Партії. Рішення вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше ніж дві третини від кількості делегатів, зареєстрованих на З’їзді Партії.
 2. Керівні або центральні органи Партії у 10-денний строк інформують органи державної реєстрації про внесення змін і доповнень до Статуту та Програми Партії.