Програма

завантажити ПРОГРАМУ

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

I З’їздом політичної партії «ТРИБУНАЛ»
Протокол № 1 від « 03 » червня 2016 р.

 

ПРОГРАМА

політичної партії «ТРИБУНАЛ»

Політична партія «ТРИБУНАЛ» – політична сила народного спрямування.

 Програма політичної партії «ТРИБУНАЛ» – це програма, що ґрунтується на гуманістичних, моральних принципах справедливості, честі, гідності та інших загальнолюдських цінностях, з метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян щодо захисту їхніх конституційних прав.

 Ця програма реалізується в межах, передбачених Конституцією України, Законом України «Про політичні партії в Україні» іншими законами та нормативно- правовими актами України.

Основою в роботі партії є стаття 3 Конституції України «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави».

Цей документ є викладом цілей та завдань політичної партії «ТРИБУНАЛ», а також шляхів їх досягнення.

Головною метою Партії є: участь у розбудові вільного, демократичного, правового, громадянського суспільства, забезпечення високих суспільних, соціальних та економічних стандартів життя громадян України.

Політична партія «ТРИБУНАЛ» прагне побудови правової демократичної держави і створення суспільства, що працює і живе за єдиними принципами:

– дотримання Законів України – обов’язкове для всіх;

– інтереси українського суспільства і кожного громадянина України – понад усе;

 – держава, як інститут влади, працює в інтересах кожного громадянина і суспільства в цілому;

– суспільство – регулятор діяльності держави;

– влада не є основною метою партії. Влада – інструмент для досягнення успіху та благополуччя всього українського народу.

 

 

Основні завдання політичної партії «ТРИБУНАЛ»:

– розбудова громадянського суспільства на засадах справедливості, моралі, чесності і взаєморозуміння та реалізація принципів прямої відповідальності влади перед громадянами;

– пошук шляхів і запровадження ефективних механізмів громадського контролю відповідності прийнятих рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування інтересам населення України;

– сприяння створенню ефективних регулятивних механізмів в підприємництві в інтересах малого та середнього підприємництва, становлення середнього класу суспільства;

– формування громадської думки відповідно до основних положень Програми Партії, доведення її до відома широкої громадськості, органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

– участь Партії у формуванні органів державної влади, органів місцевого самоврядування з метою реалізації Програми Партії;

– сприяння утвердженню України як незалежної демократичної держави, де буде збережено й примножено неоціненні духовні та культурні скарби народу України, де кожний громадянин міг би реалізувати свій потенціал і своє право на гідне життя;

– сприяння зміцненню авторитету Української держави на міжнародній арені;

– виховання самосвідомості кожного громадянина України в дусі патріотизму за принципом – «єдиний народ України», незалежно від національності, мови, віросповідання, належності до політичних партій та громадських організацій, місця народження та проживання, статі, освіти, матеріального становища, тощо;

– об’єднання фізичних та юридичних осіб для вирішення цілей та завдань Партії за принципом відкритості та взаємної допомоги;

– боротьба зі злочинністю, (особлива увага – боротьбі зі злочинністю в органах влади та корупцією на всіх рівнях); – боротьба з «вибірковим» застосуванням законодавства в Україні, створення умов для переходу застосування законодавства України на принципи «прецедентного права»;

– боротьба з бюрократією (посилення відповідальності посадовців за прийняття, неприйняття та за затримку у прийнятті рішень);

– лобіювання інтересів українського суспільства у вирішенні питань реформування виконавчої, законодавчої, судової влади та реформування прокуратури;

– відстоювання інтересів українського суспільства в питаннях пов’язаних з національною безпекою, обороноздатністю, зовнішньою та внутрішньою політикою, економікою, охороною здоров’я, наукою, освітою, тощо;

– усунення причин, які сприяли прийняттю рішення щодо створення політичної партії «ТРИБУНАЛ», викладених нижче.

 

Причинами створення політичної партії «ТРИБУНАЛ» є:

– суцільна корупція влади;

– відсутність відповідальності чиновників перед народом, як носієм та джерелом влади;

– вседозволеність та безкарність представників правоохоронних структур;

– відсутність можливості пересічному громадянину добитися справедливості та правди в судовій, виконавчій владі та прокуратурі;

– рекет, чиновницьке свавілля з боку всіх органів державної влади (суд, прокуратура, МВС, СБУ, тощо) і на всіх рівнях, а саме у міністерствах та відомствах, дозвільних та регулюючих органах, інспекціях та інших підконтрольних їм органах;

– відсутність у народу України можливості контролю за діяльністю органів державної влади;

– відсутність прозорості у використанні коштів державного та місцевих бюджетів;

– фактична неможливість притягнути до відповідальності в т.ч. кримінальної, чиновників за злочинні дії проти народу;

– злочинні діяльність та бездіяльність влади щодо життєво необхідних потреб народу України;

– відсутність відповідальності народних депутатів України (юридичної і фактичної), і депутатів місцевих рад перед виборцями;

– неможливість здійснювати контроль з боку виборців за діяльністю обраних депутатів, а відповідно неможливість їх відкликання;

– клановість, кумівство, кругова порука, корупція, відсутність принципів професіоналізму у політичному та владному устрої держави;

– відсутність прозорості при призначенні на посади та контролю за роботою чиновників всіх рівнів;

– узурпація влади окремими політичними силами та партіями, в поєднанні з пропорційною системою виборів не дозволяє народу запропонувати та обрати до Верховної Ради України та місцевих органів самоврядування чесних, порядних, відповідальних представників народу;

– прийняття законів Верховною Радою України та урядових рішень, рішень на місцевому рівні здійснюється за узгодженням та в інтересах правлячих кланів і як правило не на користь суспільству, без врахування його інтересів;

– український народ (кожний виборець) відсторонений від реального впливу на формування влади;

– в Україні розв’язано громадянську війну за активного зовнішнього втручання;

– над Україною нависла загроза втрати державності та розподілу країни на частини між сусідніми державами;

– в країні відбувається тотальне збідніння населення, більшість людей знаходяться на межі виживання;

– більшість людей в Україні втратили моральні орієнтири, в їхньому розумі та серцях панує ненависть, нетерпимість та безсилля, багато громадян не бачать свого майбутнього у власній країні та мріють при першій можливості її залишити;

– за більш як 20 років бездарного керівництва країною, Україна втратила необхідний для життєдіяльності технологічний, виробничий, кадровий та військовий потенціал, яким володіла УРСР станом на 1991 р.;

– в існуючому українському політичному середовищі відсутні лідери країни та моральні авторитети, в яких би люди повірили та які б були в змозі вивести країну з глибокої моральної, соціально-економічної та політичної кризи.

 

Принципи діяльності політичної партії «ТРИБУНАЛ»:

– основа життя та діяльності держави – Конституція України; – аналіз та контроль за діяльністю всіх органів влади;  

– притягнення до відповідальності представників влади за їх злочинну діяльність або бездіяльність;

– моніторинг діяльності кожного представника влади та звітність їх перед суспільством;

– ініціювання та лобіювання питань, відпрацювання яких надасть беззаперечну користь народу та державі в цілому;

– безкомпромісність у боротьбі та взаємостосунках з політичними силами, фізичними особами, діючими в антинародних та антидержавних інтересах;

– влада не є основною метою партії, влада – інструмент для досягнення процвітання та благополуччя кожного окремо взятого громадянина та українського народу в цілому;

– партія може делегувати свої повноваження окремим фізичним особам для участі у владі від її імені, при цьому людина може не бути членом партії, а лише її прихильником;

– партія може спільно з іншими політичними силами та громадськими організаціями з подібними цілями та завданнями, боротися за наведення конституційного ладу в Україні;

– членом партії може бути людина, яка не заплямувала себе діяльністю, що нанесла шкоду народу України;

– партія зобов’язується колегіально розглядати будь яку інформацію про негативну діяльність як сучасну так і в минулому кожного члена партії з наступним оприлюдненням цієї інформації та прийняття відповідних рішень;

– партія не прагне чисельності, перевага віддається якісному її складу та позитивним результатам роботи.

 

Шляхи реалізації завдань політичної партії «ТРИБУНАЛ»

 

 1. Встановлення в Україні належного правопорядку

 

 Головною бідою українського суспільства є тотальна система корупції, що нищить в країні правопорядок, зводить нанівець чинне законодавство, ставить судову гілку влади в залежність від державних установ, контрольованих олігархічними кланами, забезпечує розподілення ресурсів, набутих працею всього суспільства, не на користь суспільства, а на користь тих, хто стоїть на вершині корупційної піраміди і, в меншій мірі, їхніх приспішників, які забезпечують функціонування цієї корупційної піраміди.

 Такий стан речей спричиняє подальший занепад економіки, збідніння громадян, тотальне порушення їхніх прав, їхню незахищеність. Україна чим далі тим більше перетворюється на країну, виживати в якій стає все складніше.

Ключовою проблемою України є відсутність в ній незалежної судової гілки влади. Її залежність від законодавчої гілки влади і Президента України закріплена, на жаль, чинною Конституцією України. За статтею 128 Конституції судді загальної юрисдикції призначаються Президентом України (перше призначення) або обираються Верховною Радою України. У той час як для забезпечення їхньої незалежності від інших гілок влади вони мали б безпосередньо обиратися народом.

  Політична партія «ТРИБУНАЛ» наполягає на внесенні до Конституції України положень, які б закріплювали незалежність судової гілки влади від інших гілок влади через безпосереднє обрання народом суддів.

Перед Законом мають бути рівними всі, незалежно від посад, майнового становища, звань, нагород. Щоб очиститись від корупційної спадщини попередніх керівників держави, політична партія «ТРИБУНАЛ» пропонує провести повний аудит діяльності (фінансової та професійної), починаючи з моменту проголошення Незалежності України без врахування термінів давності, всіх представників владних структур, починаючи з найвищих посадових осіб (Президентів та їхніх оточень, працівників адміністрації Президента та голів місцевих держадміністрацій, прем’єр- міністрів, міністрів, всіх державних службовців, особливо службовців правоохоронної системи та судової системи країни) на предмет неправомірного збагачення. В разі виявлення у їхній діяльності порушень Закону винні мають понести відповідальність згідно із законодавством України.

Працівники правоохоронних органів, які шантажують посадових осіб або суддів та роблять спроби впливати на хід розслідування чи на судове рішення, мають притягатися до кримінальної відповідальності як за тяжкі злочини, виходячи з того, що вони не лише порушують Закон, але й негативно впливають на моральний стан суспільства, тобто формують у ньому негативне ставлення до правопорядку та норм чинного законодавства і тим самим створюють основи для його морального занепаду. Політична партія «ТРИБУНАЛ» наполягає на внесенні відповідних змін до чинного кримінального законодавства.

Судді, які зумисно приймають неправомірні та неправосудні рішення, мають також притягатися до кримінальної відповідальності як за тяжкі злочини, оскільки вони впливають не лише на правопорядок та правосуддя в країні, але й руйнують суспільну мораль та підривають авторитет і основи державності країни, від імені якої виносять такі судові рішення. Судді на судові посади повинні обиратися народом шляхом голосування відповідно в тих місцевостях, на які поширюється їхня юрисдикція. Пожиттєвий статус суддів має бути скасованим. Для забезпечення цих вимог політична партія «ТРИБУНАЛ» наполягає на внесенні відповідних змін до законодавства і Конституції України.

 Щодо правоохоронних органів у цілому політична партія «ТРИБУНАЛ» наполягає на тому, щоб Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України, Прокуратура були розформовані, працівники звільнені, а замість них, щоб були створені нові відповідні структури з такими ж функціями, але з новими працівниками. При призначенні на посади головними принципами мають бути в першу чергу чесність, відданість державності України та базова освіта, де вона необхідна за посадою. Інші фахові знання та навички отримуватимуться відповідними фахівцями в процесі навчання за урядовими та державними програмами.

В Україні корупція є однією з проблем, що потребують невідкладного розв’язання. Вона становить значну загрозу демократії, реалізації принципу верховенства права, соціальному прогресу, національній безпеці, становленню громадянського суспільства.

Тому створення дієвої системи запобігання корупції, розроблення комплексних заходів для протидії цьому явищу, виявлення та подолання її соціальних передумов і наслідків є одним із пріоритетів держави.

Політична партія «ТРИБУНАЛ» виступає за необхідність розроблення та втілення в життя заходів, спрямованих на залучення громадянського суспільства до запобігання та боротьби з корупцією. Це допоможе створити атмосферу чесності і довіри до держави та її представників, а також закріпити принцип невідворотності покарання за корупцію, оскільки ефективність боротьби з корупцією залежить від системи цінностей, які представники державної служби і політичні лідери застосовують у своїй діяльності.

Прозорість і публічність діяльності всіх гілок влади, невідворотність виявлення зловживань та покарання має стати перепоною для корупційних проявів.

 

 1. Конституційна та політична реформи

 

Політична партія «ТРИБУНАЛ» виступає за інституційну спроможність інтегрування України в ЄС. Для цього слід провести адміністративну реформу, основною метою якої є створення ефективної системи державного управління, яка б відповідала стандартам демократичної правової держави з соціально орієнтованою ринковою економікою. Необхідно надати більше прав та повноважень місцевим громадам. Ця система має бути прозорою, забезпечувати верховенство права, неухильне дотримання конституційних прав та свобод людини, утвердження дієвих механізмів громадського контролю за діяльністю законодавчої та виконавчої гілок влади.

Конституційна реформа у поєднанні з адміністративною має усунути наявність розбалансованості між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади, забезпечити їх ефективну співпрацю.

Мають бути реалізовані основні принципи судової реформи. Вона повинна не лише зводитися до вдосконалення діяльності судів та суддів, а в широкому розумінні сприяти створенню умов для посилення захисту прав та свобод людини і громадянина. Професійний, прозорий та справедливий суд – основа конституційного ладу в державі.

Необхідно зробити рішучі кроки у реформуванні системи виконавчої влади як на центральному, так і на місцевому рівнях. Головне – утвердити такі механізми, які б забезпечили результативність управлінських рішень, розмежування і збалансування повноважень та відповідальності різних рівнів влади й місцевого самоврядування у сфері надання державних і громадських послуг.

Політична партія «ТРИБУНАЛ» прагне проведення конституційних та політичних перетворень, суть яких полягає в наступному:

Судова система:

– утвердження принципу виборності суддів на місцях;

– впровадження роботи суду присяжних з широкої категорії кримінальних, цивільних, адміністративних справ.

Система виконавчої влади:

– ліквідація суперечностей, закладених Конституцією 1996р., відповідно до яких Президент не є главою виконавчої влади і не несе ні юридичної, ні політичної відповідальності за її дії; хоча по суті, за обсягом повноважень, як показує українська політична практика за останні 20 років, саме він керує законодавчою та виконавчої владою, а Прем’єр-міністру відводиться роль «відповідача» за його дії.

– передача виконавчої влади на місцях місцевим радам та їх виконавчим комітетам.

Система законодавчої влади:

– посилення парламентського контролю за системою виконавчої влади (розширення повноважень Верховної Ради України до рівня повноважень і відповідальності Парламентів провідних європейських країн та Конгресу США, розширення повноважень парламентських комітетів і парламентських слідчих комісій);

– прийняття Закону України «Про імпічмент Президента» з чіткою і прозорою процедурою імпічменту;

– запровадження механізму відкликання народних депутатів і депутатів місцевих рад усіх рівнів, виборцями того округу, на якому він обрався.

Національна безпека, правоохоронна система:

– легалізація військових формувань шляхом законодавчого врегулювання статусу територіальних збройних сил ( принцип Швейцарії);

– у процесі кадрового оновлення правоохоронної системи виходити з наступних підходів:

а) залучення до роботи в правоохоронній системі людей, які брали участь у бойових діях (саме таким чином була зміцнена радянська міліція після Другої світової війни, завдяки чому було поборено післявоєнний бандитизм);

б) оптимальне поєднання молодих кадрів і кадрів, які працювали в правоохоронній системі пізньорадянського періоду та періоду незалежної України до початку 2000-х років, з метою забезпечити наступність поколінь і виховати високопрофесійне середовище в правоохоронній системі;

в) виборність прокурорів районного, обласного рівнів та Генерального прокурора України.

Політична партія «ТРИБУНАЛ» всіма можливими правовими способами підтримує процес люстрації в державі. Керівники та управлінці, які дискредитували себе повинні бути замінені на прозорих, порядних та моральних фахівців, здібних працювати на досягнення результатів в інтересах народу України.

Всебічний розвиток місцевого самоврядування має поєднатися з проведенням адміністративно-територіальної реформи. Оновлення управлінської еліти, залучення до системи управління на всіх рівнях енергійних, компетентних та ініціативних кадрів нової генерації мають бути пріоритетними завданнями кадрової політики держави.

 

 1. Виведення України із ситуації зовнішнього управління

 

Керівництво України від самого часу проголошення Незалежності не мало стратегії її розвитку, бачення становища України у світі та її перспектив. Це позбавило дії уряду будь-якої логіки й цілеспрямованості, наклало на них печатку хаотичності і безсистемності, перетворило Україну в іграшку гравців світової політики, які мають власні стратегії як глобального, так і регіонального рівня. Таким чином Україна потрапила в ситуацію зовнішнього управління, що не відповідає її національним інтересам.

Крім того, що відсутність власної стратегії розвитку ставить Україну в ситуацію зовнішнього управління, вона робить політику її уряду непрозорою й незрозумілою загалу, позбавляючи тим самим суспільство критеріїв для її оцінювання.

Отже, першим кроком для виведення України із ситуації зовнішнього управління є вироблення власної стратегії її розвитку.

 

 1. Зовнішня політика

 

Політична партія «ТРИБУНАЛ» вважає, що стрижнем стратегії економічного та соціального розвитку має стати створення реальних передумов вирішення основного геополітичного завдання нашої держави – вступу України до Європейського союзу. Для цього необхідно:

– забезпечити стале економічне зростання та прискорене подолання на цій основі розриву в обсягах ВВП на душу населення між Україною та державами – членами ЄС;

– опанування інноваційного шляху розвитку, підвалини якого мають бути закладені в процесі структурної перебудови економіки, утвердження України як високотехнологічної держави;

– забезпечення надійних передумов реалізації прав та свобод громадян у всіх їх виявах, утвердження середнього класу – основи політичної стабільності та демократизації суспільства, значне обмеження загрозливої диференціації доходів населення та подолання бідності.

Розбудова відносин України з іншими державами світу має базуватися на принципах взаємної вигоди, рівності прав сторін і прозорості у прийнятті рішень.

Зовнішня політика України має бути підпорядкованою державній стратегії її розвитку. Партнерські стосунки мають встановлюватися з державами, які сприяли б реалізації цілей України згідно з державною стратегією її розвитку. У будь-якім разі партнерські стосунки з іншими державами мають бути симетричними: іншим державам дозволяється лише те, що вони зі свого боку дозволяють Україні.

На переконання політичної партії «ТРИБУНАЛ», головними завданнями у зовнішній політиці України мають бути:

– забезпечення незалежності та територіальної цілісності України;

– просування товарів і послуг українського виробництва на світові ринки;

– забезпечення України стратегічно необхідними для її життєдіяльності ресурсами, яких їй бракує;

– інформування світу про українські культурні цінності та символи, їх популяризація та сприяння затвердженню українських брендів як світових;

– усвідомлення того факту, що ми ніколи не зможемо вирішити внутрішні проблеми України за рахунок інших країн, асоціацій, спілок, як би вони не називалися;

– усвідомлення того факту, що ніхто нам нічим не зобов’язаний, а світом і світовою політикою рухає винятково матеріальний інтерес, якими б гаслами і концепціями цей інтерес не виправдовувався;

– усвідомлення того факту, що шлях до міжнародного визнання і поваги лежить не через московські, вашингтонські, брюссельські кабінети, а через копітку працю держави, суспільства та кожного українця по створенню і зміцненню нашого спільного дому під назвою «Україна», в якому нам самим було б не соромно жити;

– усвідомлення того факту, що постійне залучення зовнішніх позик на державному рівні від міжнародних фінансових інститутів та іноземних держав – є шляхом розвитку, який приведе Україну до повного переходу країни під зовнішнє управління;

– усвідомлення того факту, що існуючий візовий режим з ЄС це приниження для країни і її громадян; необхідно в найкоротші терміни визначитися: або перехід до безвізового режиму з ЄС, або повернення до обопільного візового режиму з ЄС;

– усвідомлення того факту, що головним завданням дипломатії і зовнішньої політики країни в цілому є не «вступ куди-небудь», а захист прав і законних інтересів громадян України у всьому світі, захист українського бізнесу за кордоном, пошук ринків збуту для української продукції.

Політична партія «ТРИБУНАЛ» наполягає на реалізації цих принципів зовнішньої політики і наповненні українського дипломатичного корпусу кадрами, які здатні реалізацію цих принципів забезпечити.

 

 1. Забезпечення територіальної цілісності та незалежності країни

 

Забезпечення територіальної цілісності та незалежності України має вестися у таких головних напрямках:

– забезпечення внутрішньої стабільності в країні;

– зміцнення збройних сил;

– створення і вдосконалення системи виробництва зброї;

– створення нових і вдосконалення існуючих видів зброї;

– участь у зовнішньополітичних безпекових проектах глобального й регіонального рівнів.

 

Забезпечення внутрішньої стабільності в Україні полягає, насамперед, у такій соціальній політиці, що забезпечує передумови створення чисельного середнього класу, який б складався з представників малого й середнього підприємництва та висококваліфікованих і високооплачуваних працівників у тому числі й робітничих професій. Зубожіння народу, як відомо, дестабілізує політичне становище у країнах, де воно існує. Політична партія «ТРИБУНАЛ» наполягає на запровадженні таких 11 програм соціально-економічного розвитку, які б сприяли утворенню в Україні потужного середнього класу.

При призначенні на державницькі посади головними принципами мають бути в першу чергу чесність, прозорість, відданість державності України та базова освіта, де вона необхідна за посадою. Інші фахові знання та навички будуть отримані відповідними фахівцями в процесі навчання за урядовими та державними програмами.

Для підвищення відповідальності за прийняття рішень, що стосуються обороноздатності країни, щодо тих осіб, які впливають на прийняття або приймають рішення щодо обороноздатності, мають бути актуалізованими статті Кримінального Кодексу України, що стосуються державної зради. Політична партія «ТРИБУНАЛ» бере під свій контроль практику застосування цих статей до відповідних посадових осіб. Крім того партія пропонує посилити рівень відповідальності за цими статтями. Винні у правопорушеннях, що кваліфікуються як державна зрада крім покарань, передбачених кримінальним кодексом, повинні позбавлятися звань, державних нагород, почесних звань, рангів державних службовців, а також пенсійного забезпечення.

Для оздоровлення суспільної моралі та встановлення в Україні належного правопорядку політична партія «ТРИБУНАЛ» вимагає притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб, причетних до нищення у попередні роки Збройних Сил України та масового розкрадання військового майна і бюджетних коштів, виділених для підтримки обороноздатності України. Винні у названих правопорушеннях, також крім покарань, передбачених кримінальним кодексом, повинні позбавлятися звань, державних нагород, почесних звань, рангів державних службовців, а також пенсійного забезпечення.

Політична партія «ТРИБУНАЛ» звертає увагу на відсутність практики притягнення до відповідальності осіб, винних у правопорушеннях щодо посягань на територіальну цілісність і недоторканність України, а також у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України. Це є неприпустимим і тим більше за теперішніх умов, коли такі правопорушення набули масового характеру.

При участі у зовнішньополітичних безпекових проектах глобального й регіонального рівнів слід стежити за тим, щоб вони не заводили Україну в ситуацію зовнішнього управління.

З метою кадрового забезпечення Збройних Сил України політична партія «ТРИБУНАЛ» наполягає на відновленні початкової військової підготовки в системі середньої та вищої освіти, а також системи підтримки фахового рівня для офіцерів запасу й спеціалістів важливих військово-облікових спеціальностей.

 

Важливим завданням, як для політичної партії «ТРИБУНАЛ» так і для всього українського політикуму, є якнайшвидше мирне врегулюванні збройного конфлікту на Донбасі, оскільки зазначений збройний конфлікт ніколи не дасть країні розвиватися і зайняти гідне місце в міжнародному співтоваристві.

 

 1. Соціально – економічні перетворення

 

Політична партія «ТРИБУНАЛ» вважає, що основою соціальної-економічної політики в Україні має бути утворення та підтримка середнього класу, який би складав у ній більшу половину від загальної кількості населення і який був би основою громадянського суспільства. Під середнім класом в даному випадку розуміється сукупність представників малого та середнього підприємництва, а також працівники високої кваліфікації, праця яких повинна мати достойну оплату, та члени їхніх родин. До числа працівників високої кваліфікації мають належати медики, педагоги, військовослужбовці, інженери, правники, науковці, програмісти тощо.

Утворення та підтримка середнього класу в Україні є одним з напрямів гарантування державної безпеки, забезпечення стабільного розвитку суспільства через якомога ширше залученні суспільства, оскільки середній клас є зазвичай найактивнішим соціально, до управління державою через його контроль за діяльністю чиновників. Україна має перетворитися з держави чиновників на державу підприємців і працівників високої кваліфікації. Цим знищується підґрунтя корупції і беззаконня.

Необхідно зазначити, що метою політичної партії «ТРИБУНАЛ» у галузі соціальної політики є нагляд за дотриманням трудового законодавства і в тому числі в тій його частині, що стосується виведення «з тіні» оплати праці працівникам.

У галузі пенсійного забезпечення політична партія «ТРИБУНАЛ» дотримується принципу, згідно з яким розмір пенсій за віком в Україні має прив’язуватись не до прожиткового мінімуму, а до середнього розміру оплати праці. При цьому підходи до нарахування пенсій повинні бути універсальними для всіх категорій працівників без виокремлення державних службовців в окрему категорію. Певні преференції можуть бути лише для працівників, робота яких була пов’язана зі шкідливими для здоров’я умовами праці або з ризиком для життя. Персональні пенсії можуть нараховуватися лише тим особам, які мають особливі заслуги перед суспільством.

Політична партія «ТРИБУНАЛ» виступає за істотне зниження рівня тінізації економіки шляхом легалізації тіньових капіталів, залучення їх в економіку України. Суб’єкти господарювання повинні мати всі можливості для самостійної легальної прибуткової діяльності, планування та прогнозування перспектив її розвитку. Держава правовими і економічними важелями має всіляко сприяти поверненню капіталів в Україну. Необхідно розширювати міжнародну співпрацю, яка б запобігала використанню фінансових систем для відмивання доходів, отриманих кримінальним шляхом. Надважливим завданням є забезпечення доступу промисловості та підприємництва до дешевих кредитів.

Разом з тим партія виступає за стабільність правового поля України, в сфері регулювання економіки та особливо малого та середнього бізнесу.

Політична партія «ТРИБУНАЛ» відстоює принципи глибоких соціально – економічних перетворень, суть яких полягає в наступному:

– залучення в Україну інвестицій з метою розвитку товарного виробництва у вигляді виробничих ліній, обладнання, техніки, іноземних фахівців;

– суттєве спрощення адміністративних процедур для громадян та підприємництва, передача більшості адміністративних послуг для цивільного та господарського оберту до компетенції банків, нотаріусів, торговельних палат, тощо (реєстрація власності, угод, іноземних інвестицій, виконання функцій податкових агентів); повна екстериторіальність в наданні адміністративних послуг (будь-яка адміністративна послуга надається громадянам або підприємствам у будь-якій частині країни та незалежно від місця реєстрації та проживання);

– впровадження системи ефективного контролю за якістю виробленої в Україні продукції, додержанням державних стандартів, підвищення якості побутового обслуговування населення;

– проведення податкової реформи (зниження ставок податків з доходів фізичних і юридичних осіб; законодавче закріплення можливості переходу на єдиний податок осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю; скасування податку на пенсії; скасування норми про скорочення наукових пенсій та ін., скорочення кількості податків, скасування загальної системи оподаткування і перехід на податок з обороту 5% для всіх суб’єктів господарювання);

– зниження пенсійного віку (враховуючи середню тривалість життя громадян встановити пенсійний вік для чоловіків та жінок на рівні 55 років);

– контроль за дотриманням власниками приватизаційних угод, можливо, їх частковий перегляд з точки зору покладання додаткових соціальних зобов’язань на власників зазначених об’єктів;

– повернення до системи шефства щодо комунальний державних об’єктів соціальної та культурної інфраструктури (школи, лікарні, театри, бібліотеки, парки, музеї тощо), оскільки багато підприємців, промисловців замість того, щоб платити податки, готові безпосередньо щось зробити для міста, села, району, де вони живуть і працюють, однак вони повинні:

а) знати як це прозоро можливо зробити;

б) мати податкові пільги за виконання додаткових соціальних зобов’язань;

– розробка комплексної програми залучення економічних, виробничих та кадрових ресурсів в українське село (підприємства, що займаються безпосередньою виробничою діяльністю в сільській місцевості повинні мати податкові пільги).

– подолання наслідків економічної кризи, забезпечення надійних основ соціально-економічного та інноваційного розвитку держави;

– суттєве посилення фінансової безпеки, першочергове зміцнення фінансового потенціалу реального сектору економіки, суб’єктів господарювання, забезпечення збалансованого розвитку бюджетної сфери, внутрішньої та зовнішньої захищеності національної валюти, інтересів вкладників, фінансового ринку, здійснення виваженої політики внутрішніх та зовнішніх запозичень держави, максимальне поліпшення інвестиційного клімату;

– створення надійних гарантій технологічної та техногенної безпеки, оновлення виробничого обладнання, забезпечення безаварійної роботи на об’єктах підвищеної небезпеки, вирішення проблем утилізації відходів, упровадження ефективних технологій їх переробки;

– посилення енергетичної безпеки, широке запровадження енергозбереження як в промисловості, так і на побутовому рівні в житлово-комунальній сфері;

– вирішення комплексу проблем, від яких залежить продовольча безпека держави, недопущення експансій неякісних імпортних продуктів та продовольчих товарів.

 

 1. Забезпечення енергетичної незалежності

 

Для забезпечення енергетичної незалежності України її уряд повинен дотримуватися прийнятої у розвинених країнах політики диверсифікації джерел енергопостачання для тих носіїв енергії, якими Україна не може себе забезпечити. При цьому слід мінімізувати постачання таких носіїв за рахунок запровадження енергоощадних технологій та альтернативних джерел енергопостачання.

За підрахунками фахівців при належному рівні застосування сучасних енергоощадних технологій Україні було б достатньо 20 млрд. куб. м. природного газу на рік для забезпечення власних потреб. Це приблизно рівень власного видобутку. Тож політична партія «ТРИБУНАЛ» наполягає на затвердженні державної програми запровадження енергоощадних технологій і отримання альтернативних джерел постачання природного газу, а також на притягненні до кримінальної відповідальності як за вчинення особливо тяжких злочинів тих посадових осіб, які причетні до саботування запровадження енергоощадних технологій як тепер, так і в майбутньому.

Головними напрямками розвитку енергетики в Україні політична партія «ТРИБУНАЛ» вважає:

– розвиток альтернативних джерел енергії; – широке запровадження енергоощадних технологій;

– налагодження повного циклу для атомної енергетики від видобутку уранової сировини до виробництва електроенергії;

– розвідку й розробку нових покладів нафти й газу (у тому числі і сланцевого);

– запровадження альтернативних джерел нафто- і газопостачання;

– підтримку вітчизняного вуглевидобування.

Особливе місце у цьому переліку належить вітчизняному вуглевидобуванню, оскільки цей напрямок крім суто економічного має ще й безпосереднє соціальне значення. До вирішення проблеми альтернативного працевлаштування зайнятих у цій галузі вітчизняному вуглевидобуванню має надаватися пріоритет у постачанні вугілля для металургії, електроенергетики та хімічної промисловості.

Щодо розвитку альтернативних джерел енергії, то в Україні особливе місце може зайняти використання наявних і не використовуваних біомас.

 

 1. Розвиток аграрного сектору та суміжних галузей

 

Політична партія «ТРИБУНАЛ» вважає, що важливим напрямом державної стратегії України є збільшення валового виробництва сільськогосподарської продукції за рахунок розширення ринку її збуту за межами України. Цьому сприяє ситуація наближення світової продовольчої кризи, що пояснюється швидким зростанням населення планети і його обмеженими можливостями у галузі 15 виробництва продуктів харчування. Україна при цьому має порядку 30% світових чорноземів, сприятливий клімат і достатню забезпеченість водними ресурсами. За підрахунками фахівців Україна без особливих капіталовкладень могла б за кілька років довести валовий збір зернових до 120 млн. тон на рік при внутрішньому їх споживанні порядку 25 млн. тон і при теперішньому валовому зборі близько 50 млн. тон. Зростання валового збору зернових в такій ситуації обмежується лише обсягом зовнішніх ринків їх збуту, відкритих для України. Отже, розширення цих ринків є ключовою проблемою в розрізі цієї стратегії.

Політична партія «ТРИБУНАЛ» вважає, що для підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва держава має сприяти розвитку фермерства. Крім підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва це сприятиме збільшенню в Україні середнього класу, наявність якого є важливим фактором забезпечення стабільного розвитку країни.

Політична партія «ТРИБУНАЛ» вважає землю одним з найважливіших стратегічних ресурсів країни. Тому, з метою уникнення зменшення фонду земель сільськогосподарського призначення, що має бути заборонено законом під загрозою покарання як за кримінальний злочин, партія вважає неприпустимою приватизацію цих земель. Землі сільськогосподарського призначення мають бути в користуванні у тих, хто їх обробляє. Раціональне використання земель сільськогосподарського призначення має бути під постійним наглядом відповідних державних установ.

Задля забезпечення нарощування виробництва сільськогосподарської продукції мають розвиватися суміжні галузі господарства, а саме:

– сільськогосподарське машинобудування;

– виробництво засобів для підвищення урожайності й захисту рослин;

– транспортне машинобудування (у тому числі й танкерне кораблебудування, вагонобудування тощо);

– виробництво машин для зберігання і первинної переробки сільськогосподарської продукції;

– виробництво машин для харчової промисловості,

– розвиток інфраструктур для зберігання і перевезення сільськогосподарської продукції та продуктів її первинної переробки.

Розвитку цих галузей сприятиме наявність в Україні сировинної бази для них, а також розвиненої металургійної галузі.

Свого часу Україна мала досить розвинене сільськогосподарське машинобудування і це є природнім для країни-виробника сільськогосподарської продукції. Та замість того, щоб сприяти розвитку цієї галузі з урахуванням світових тенденцій її розвитку та здобутків, керівництво України допустило, по-суті, до знищення галузі. Політична партія «ТРИБУНАЛ» наполягає на розслідуванні справ, пов’язаних зі знищенням в Україні підприємств сільськогосподарського машинобудування, і притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб, що до цього причетні.

Також необхідно провести відповідну роботу у напрямі розслідування та притягнення до відповідальності винних у зловживаннях в частині операцій із землею (розпаювання, оренда, купівля, продаж, тощо).

 

 1. Екологічна політика та використання природних ресурсів

 

Екологічна політика належить до сфер, що забезпечують якість життя громадян. Крім того екологічна безпека є однією з найважливіших складових безпеки країни в цілому. Тому політична партія «ТРИБУНАЛ» виступає за запровадження в Україні жорстких екологічних стандартів та підвищення рівня відповідальності за їх порушення.

Проте видача дозволів державних служб, які контролюють виконання екологічного законодавства, є в Україні однією з найкорумпованіших сфер.

Однак, навіть за чинних в Україні несприятливих умов партія дотримується думки щодо невідкладності й необхідності рішучих заходів у реформуванні системи управління структурами екологічної безпеки України і домагається, щоб Міністерство екології і підпорядковані йому структури були розформовані, працівники звільнені, а замість них створені нові відповідні структури з такими ж функціями та з новими працівниками.

Політична партія «ТРИБУНАЛ» виступає за постійне і послідовне вирішення найгостріших проблем екологічної безпеки і охорони навколишнього природного середовища. А саме:

– за гарантування екологічної безпеки ядерних об’єктів і радіаційного захисту населення та довкілля, мінімізацію впливу наслідків аварії на Чорнобильській АЕС;

– поліпшення екологічного стану річок та якості питної води;

 – поліпшення екологічної ситуації в містах і промислових центрах;

– будівництво нових та реконструкцію діючих потужностей комунальних очисних каналізаційних споруд;

– запобігання забрудненню Чорного та Азовського морів;

– формування збалансованої системи природокористування та екологізації технологій у промисловості, енергетиці, будівництві, сільському господарстві, на транспорті;

– підвищення безпеки проживання населення в паводко, сейсмо та інших небезпечних районах;

– збереження та розвиток природно-заповідних зон.

Важливим напрямом в життєдіяльності держави є використання її природних ресурсів (земля, вода, газ, нафта, вугілля, метали і т.д.). Основою політики України в цій галузі політична партія «ТРИБУНАЛ» вважає її жорстку підпорядкованість державній стратегії розвитку країни. Розроблятися повинні лише ті корисні копалини, які підтримують функціонування галузей, що є для України стратегічними, або життєво важливими. При цьому імпорт сировини має бути зведеним до мінімуму, а її переробка має використовувати технології на рівні світових набутків щодо ресурсоощадності. Використання природних ресурсів має бути винятково прерогативою держави та суспільства.

 

 1. Політика в галузі охорони здоров’я

 

Політична партія «ТРИБУНАЛ» виступає за доступність якісної медичної допомоги, створення правових, економічних та організаційних умов надання 17 медичних послуг, переорієнтації державної служби охорони здоров’я на запобігання захворюванням, насамперед інфекційним, зниження ризиків, пов’язаних із забрудненням довкілля.

На часі вироблення та запровадження механізмів вдосконалення фінансування медичної галузі, забезпечення керованого розвитку платних медичних послуг та введення державного, соціального, медичного страхування, оптимального співвідношення між наданням медичних послуг і свободою їх вибору.

Необхідно забезпечити доступність медичної допомоги для соціально незахищених верств населення через законодавче визначення гарантованого рівня безоплатного медичного обслуговування.

 

 1. Політика в галузі використання людських ресурсів

 

Політична партія «ТРИБУНАЛ» наполягає на забезпеченні робочими місцями всього працездатного населення України і проголошує принцип, згідно з яким українці повинні працювати у себе вдома, а не за кордоном.

Найбільшим багатством країни є люди та їхня праця. Тому злочинними слід вважати ті уряди, що нездатні цю працю належним чином використати і змушують українських громадян поневірятися по заробітках у чужих країнах, уряди яких здатні забезпечити працею не лише своїх громадян, а й приїжджих заробітчан з інших країн. Політична партія «ТРИБУНАЛ» вважає факт масової трудової еміграції ганебним для уряду України явищем і пропонує її розміри зробити одним з головних критеріїв оцінювання роботи уряду.

Політична партія «ТРИБУНАЛ» вважає також, що держава мусить особливу увагу приділяти розвиткові інтелектоємних видів діяльності для забезпечення працею людей, здатних творити інновації.

 

 1. Політика в галузі освіти й культури

 

Освіта перебуває у стані безперервного розвитку, оскільки має задовольняти потреби суспільства, що безперервно розвивається. Проте вона може повноцінно задовольняти ці потреби лише в тому разі, якщо випереджає його розвиток. З іншого боку, щоб випереджати розвиток суспільства треба мати уявлення про модель його майбутнього. Модель майбутнього суспільства повинна бути основою для визначення напряму, в якому має розвиватися освіта.

З іншого боку освіта є посередником між суспільством і наукою. Вона перекладає наукові набутки мовою знань, необхідних суспільству для його повноцінного розвитку.

Тож розвиток освіти не повинен бути стихійним процесом, оскільки вона має відповідати запитам суспільства. В даному разі конкретно суспільства українського. Не слід забувати, що еліти також формуються в системі освіти. Тож ця галузь є надзвичайно важливою галуззю державного будівництва.

Політична партія «ТРИБУНАЛ» пропонує підхід, згідно з яким система освіти в Україні повинна постійно вдосконалюватися з врахуванням її традицій, набутків і 18 можливостей та з огляду на потреби суспільства не лише теперішні, але й майбутні. Досі система освіти в Україні розвивалася стихійно під впливом ідей, запозичених в інших країнах.

Слід звернути увагу також, що в теперішній українській освіті практично відсутня система патріотичного виховання. Це, зокрема, пояснюється тим, що Україна взагалі не має осмисленої державної ідеології. З іншого боку в Україні існують групи впливу, які нав’язують українському суспільству чужі ідеологеми, котрі обслуговують стратегічні інтереси інших держав і популяризація яких роз’єднує суспільство, не дає йому консолідуватися для продуктивної праці заради майбутнього країни. В українській освіті має бути побудована система патріотичного виховання, що базується на ідеології, котра обслуговує власну стратегію розвитку України.

Політична партія «ТРИБУНАЛ» вважає також, що в Україні треба, нарешті, почати формування вищого типу освіти, що вчить не лише методам розв’язання завдань, а й підходам до розв’язання проблем.

Партія виступає за державну підтримку дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти, за створення сприятливих умов для навчання здібних і обдарованих учнів і студентів.

Треба суттєво зміцнити навчально-матеріальну базу, здійснити комп’ютеризацію навчальних закладів, впровадити нові інформаційні технології, забезпечити ефективну підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних і науково- педагогічних працівників.

Політична партія «ТРИБУНАЛ» прагне до прискорення інноваційного розвитку освіти, а також до термінового створення умов для самореалізації особистості протягом усього життя.

Заробітна плата освітянина повинна відповідати його соціальному статусу. Політична партія «ТРИБУНАЛ» домагатиметься повного і беззастережного виконання статті 57 Закону України «Про освіту».

Культурна державна політика України повинна бути також підпорядкованою стратегії її розвитку. Вона має бути зорієнтованою не лише на задоволення поточних культурних потреб суспільства, але й на їх формування в певному напрямку, а також на збереження-розвиток культурної ідентичності України.

Політична партія «ТРИБУНАЛ» готова запропонувати суспільству і допомогти реалізувати програму мовного, культурного та освітнього розвитку України, в основі якої мають бути наступні ідеї та підходи:

– взаємна повага до мовних, культурних традицій та історичної пам’яті жителів різних регіонів України;

– винесення на всеукраїнський референдум питання про державну мову (дві державні мови – російська та українська, або одна державна мова – українська), щоб зняти це питання для країни раз і назавжди;

– об’єктивне і дбайливе ставлення до української історії, пошук в ній основи для виховання наступних поколінь;

– питання історичних пам’ятників, назв вулиць, площ, проспектів, міст передати у відання територіальних громад та органів місцевого самоврядування;

– пропаганда (через соціальну рекламу в ЗМІ, роз’яснювальну та пропагандистську роботу):

а) правового виховання молоді, розвитку серед населення високого рівня правової культури;

б) здорового способу життя;

в) культу людини праці, культу освіченої людини.

– розширення самоврядування в системі шкільної і вищої освіти.

 

 1. Політика в галузі науки і технологій

 

Політика української держави в галузі науки і технологій має також бути підпорядкованою стратегії розвитку України. Високі цілі державної еліти породжують сильну науку, а не навпаки.

Держава має стати безпосереднім провідником інноваційного розвитку, замовником та організатором досліджень і розробок на найсучасніших напрямах науково-технічного прогресу.

Політична партія «ТРИБУНАЛ» обстоює ідею кардинального поліпшення фінансування науки шляхом як збільшення бюджетних видатків (до 3 відсотків від валового внутрішнього продукту), так і залучення позабюджетних асигнувань. Партія виступає за зміцнення матеріально-технічної бази наукових установ, підвищення рівня комерціалізації результатів наукових досліджень, регулювання ринку інновацій, податкове, кредитне та страхове стимулювання інноваційних підприємств і організацій.

Слід вжити всіх необхідних заходів для збереження кадрового потенціалу науково-технічної сфери, заохочення молоді до участі в науковій і науково- технологічній діяльності.

Теперішня структура української наукової сфери є явним анахронізмом, пережитком давно минулих часів, що вже ніколи не повернуться, і ця сфера в такому вигляді не лише не приносить суспільству суттєвої користі, але й обтяжує його. Фінансування наукової сфери за рахунок державного бюджету тримається лише на старих зв’язках наукової адміністрації з представниками теперішнього політичного керівництва країни. В минулому українська наука обслуговувала військово- промисловий комплекс СРСР та його ідеологічну сферу і структура наукової сфери відповідала цьому її призначенню. Все це припинило своє існування вже давно, а структура наукової сфери лишилася незмінною.

Політична партія «ТРИБУНАЛ» вважає, що структура наукової сфери в Україні має бути перебудованою у відповідності до стратегії розвитку України і виконувати такі завдання.

У галузі природничих наук це дослідження фундаментальних законів природи і можливостей їх використання, розробка концепції оптимального природокористування, підтримки відновлюваності екосистем, впливу людини та її діяльності на біосферу землі й на кліматичні умови, концепції виживання людства тощо.

У галузі технічних наук це розробка ресурсоощадних технологій, систем оптимального управління й обробки інформації, систем утилізації відходів людської 20 життєдіяльності, нових технологій видобутку енергії, систем захисту природного середовища тощо.

У галузі точних наук це розробка нових методів формалізації масивів даних, їх обробки і використання в системах управління і прийняття рішень тощо.

У галузі гуманітарних наук це розробка концепцій майбутнього суспільства.

Система фінансування наукової сфери повинна вибудовуватися від фінансування інноваційних розробок, що мають практичне значення. Держава повинна опікуватися не фундаментальною наукою, а саме інвестиціями в інновації та законодавчими нормами, що б стимулювали вкладення коштів у фундаментальні дослідження з прибутку від інновацій. Галузева наука має перетворитися на прикладну науку в бізнесі, що не керується адміністративною владою як галузь господарства. Отже і назва такої науки має бути відповідною – наукоємні чи інноваційні сектори економіки.

Політична партія «ТРИБУНАЛ» у сфері політики в галузі науки і технологій домагається:

– заміни чиновників в адміністративній частині науки;

– зміни структури науки як об’єкту державного управління;

– зміни уявлень і підходів до науки; – зміни ролі і функції науки у державі;

– зміни системи управління наукою, переходу від адміністративної системи до нових центрів прийняття рішень – влада, бізнес, науковці, експерти з управління.

 

 1. Інформаційна політика

 

Інформаційна державна політика в Україні повинна вестися також з огляду на стратегію її розвитку. При цьому вона повинна забезпечувати одне з фундаментальних прав її громадян – права на отримання об’єктивної інформації.

Держава повинна всіляко сприяти поширенню інформації щодо втілення в реальне життя державної стратегії розвитку України. Це позбавить інформацію хаотичності, безсистемності й відсутності внутрішньої логіки і, завдяки цьому, створюватиме у громадян відчуття стабільного цілеспрямованого розвитку, надаватиме їм впевненості у завтрашньому дні. Проте для початку треба таку стратегію розвитку мати.

Назовні інформаційна державна політика України повинна бути спрямована на створення й підтримку позитивного іміджу України, на формування образу України як країни зі старовинною культурною традицією, що має вплив на формування світової культури, країни, що дала світові багатьох визначних науковців, митців тощо, країни, народ якої протягом століть боровся за втілення ідеалів свободи й демократії, що є складовою його національної культури, народ, який має великий досвід співжиття з іншими народами і має великий позитивний досвід міжнаціональних і міжкультурних комунікацій, яким може поділитися зі світом.

Для виконання цієї функції політична партія «ТРИБУНАЛ» наполягає на створенні спеціалізованого інформаційного агентства, кількох друкованих видань і як мінімум одного телеканалу з поданням інформації найуживанішими мовами світу.

 

 1. Політика у сфері партійного будівництва

 

Упродовж історії України як незалежної держави політична діяльність в ній було підмінена банальною боротьбою за владу з використанням технологій маніпулювання суспільною свідомістю, заснованих на популізмі, підкупі виборців, підробці результатів їх волевиявлення.

Поступово політичні партії в Україні стали засобом збагачення політичної верхівки цих партій. Таким чином в країні виникла політична корупція. Як наслідок, з’явилися умови для створення в Україні корупційного законодавства, в т.ч. і законодавства про вибори. Це призвело до виникнення корупційних схем проходження до законодавчої влади, що формує уряд та політику в країні, також сприяло появі корумпованих осіб в представницькій владі на місцях та унеможливило проходження простих і чесних людей з середніми статками до представницьких органів влади.

Політичні партії та їхні окремі представники за весь період незалежності отримували допомогу з різноманітних джерел (від діаспори, окремих благодійників та благодійних фондів) для покращення політичної та економічної ситуації в країні. В багатьох випадках ці кошти стали джерелом збагачення окремих представників цих політичних структур.

Для забезпечення фінансування політичних партій політична партія «ТРИБУНАЛ» пропонує запровадити прийняту у розвинених країнах практику фінансування діяльності політичних партій, що мають певну підтримку суспільства, за рахунок державного бюджету.

Свої відносини з іншими партіями та окремими політичними діячами політична партія «ТРИБУНАЛ» будує за принципом чистоти їхньої політичної репутації і непричетності до сумнівних фінансових оборудок. Партія покликана розбудовувати прозорі та правові відносини в країні.

Політична партія «ТРИБУНАЛ» вважає, що в Україні має функціонувати мажоритарний та пропорційний принципи виборчої системи щодо Верховної Ради України і місцевих рад. При цьому, пропорційний принцип виборів не повинен розповсюджуватися на більш як 25-30% від загальної кількості виборних депутатів.

Отже, партії мають дотримуватися таких принципів:

– принцип партійної суб’єктності в пропорційній виборчій системі. Пропорційна виборча система означає відповідальність партій за виконання своїх програм, тобто суб’єктами виборчого процесу можуть бути винятково партії, а не блоки. Блоки не є соціально ефективними щодо творення успішних програм, виконання цих програм та відповідальності за їх невиконання;

– принцип програмної роботи партій. Партійні програми мають бути основним механізмом роботи партій у Верховній Раді України. Партійні програми не повинні працювати в Уряді. Партії повинні роз’яснювати свої програми перед виборами, а партії, що прийшли до Верховної Ради України повинні щорічно звітувати перед виборцями за виконання своїх програм;

– принцип зворотного зв’язку влади з виборцями. Партії, що пройшли до Верховної Ради України, мають організувати громадські приймальні на всій території держави;

– принцип розмежування впровадження партійних програм та урядової програми. Члени тих чи інших партій в Уряді мають виконувати урядову програму, а не партійні програми.

Політична партія «ТРИБУНАЛ» домагається внесення відповідних цим принципам змін до законів про вибори та про політичні партії в Україні.

 

 1. Політика в галузі місцевого самоврядування

 

Політична партія «ТРИБУНАЛ» вважає, що в основу державної політики щодо місцевого самоврядування має бути покладений такий принцип самоврядування, згідно з яким суспільний розвиток повинен відбуватися на засадах самодіяльності, а органам влади мають делегуватися лише ті повноваження, які неможливо опанувати шляхом самоврядування.

Самоврядування, таким чином, має будуватися на принципі субсидіарності. Це означає, що на вищому рівні вирішуються тільки ті питання, які неможливо вирішити на нижчому рівні. Державна влада має вищі від самоврядування повноваження лише в питаннях територіальної цілісності, стратегічного розвитку країни, збереження- розвитку культурної ідентичності. Формування бюджету має відбуватися по принципу «знизу вгору».

Принцип розширення прав знизу має бути конституційною основою субсидіарності. Це означає, що органи місцевого самоврядування можуть видавати правові акти, що регулюють відносини в сфері конституційного права. Якщо такі правові акти розширюють або поширюють права, свободи чи гарантії, то вони мають визнаватися джерелом регулювання конституційних правовідносин.

З огляду на зазначене, політична партія «ТРИБУНАЛ» домагається внесення відповідних змін до Конституції України.

 

 1. Кадрова політика політичної партії «ТРИБУНАЛ»

 

Основою кадрової політики політичної партії «ТРИБУНАЛ» є добір до своїх лав соціально активних людей, які б відповідали наступним вимогам:

– професіоналізм;

– патріотизм;

– ініціативність;

– прозорість;

– порядність.

Політична партія «ТРИБУНАЛ» – це партія однодумців, готових працювати на реалізацію стратегії розвитку України, запропоновану у цій програмі. Це партія тих, хто готовий боротися за подолання тотальної системи корупції, що склалася в Україні у попередні роки, за подолання її руйнівних щодо українського суспільства наслідків, за побудову правової держави з потужнім середнім класом як її соціальної основи. Це партія тих, хто покликаний стати частиною справжньої еліти України, оновленої та звільненої від корупції.